Uniwersytet Warszawski - strona 576

Wykład - minister obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej Art. 1. 1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności Państwa. 2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Stany nadzwyczajne: Pojawienie się w kraju sytuacji szczególnego zagrożenia. Jej rozwiązanie wumaga szczególnych środków: - koncentracji władzy w rękach egzekutywy - ograniczeń praw i wolności obywatela - zmian w strukturze działania państwa - zmian w systemie stanowienia prawa. Część regulacj...

Wykład - źródła Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Źródła Prawa Garlicki: Państwa demokratyczne opierają się w swoim funkcjonowaniu na prawie, czyli zbiorze reguł i norm ustanawianych przez powołane do tego organy, wiążących wszystkich swych adresatów. Prawo naturalne - zbiór reguł i norm istniejących niezależnie od woli prawodawcy, wynikają one ...

Wykład - charakterystyka systemu RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Konstytucja: walor organizacyjny i gwarancyjny Konstytucja rodzaje: pisane i niepisane Sztywne i elastyczne Jednolite i złożone Konstytucja to : akt prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa, akt określający podstawowe zasady ustroju państwa i jego organów, ak...

Wykład - Konstytucja z 17.03.1921

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

Konstytucja z 17.03.1921 - podstawa współczesnego konstytucjonalizmu. Zasady : suwerenność narodu, podział władz, gwarancje praw obywatelskich. Parlamentarny system rządów oparty na III republice Francuskiej. Silna pozycja parlamentu - sejm 444 posłów, senat 111 (

Wykład - prawa i wolności jednostki

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

prawa i wolności jednostki Nawiązanie do zachodniej tradycji w tym zakresie - jednostka ludzka jako podmiot autonomiczny, ograniczony zakres podporządkowania jednostki państwu. Rozwój historyczny :Koncepcje indywidualistyczne, teoria umowy społecznej, teoria rządu ograniczonego, koncepcja podziału...

Wykład - Rada Ministrów

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 658

RADA MINISTRÓW Garlicki: RM - drugi obok prezydenta segment władzy wykonawczej. Naczelny organ konstytucyjny państwa - tryb jego powoływania i zakres oddziaływania określa konstytucja i ustawy. Dwa ujęcia rządu wąskie (sama Rada Ministrów) i szerokie (administracja publczna) Pozycja ustrojowa RM:...

Wykład - Rada Ministrów i administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

„Rada Ministrów i administracja rządowa”: Art. 146 - funkcje RM: prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa, kieruje i koordynuje pracami administracji rządowej (centralnej i terenowej - urzędami wojewódzkimi, zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, chroni interesy Skarbu Państwa, ...

Wykład - sejm i senat

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

SEJM I SENAT Referendum: Forma demokracji bezpośredniej. Istotą referendum jest głosowanie w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego, z opcją głosowania określającą preferencje wyborcy. Inną formą demokracji bezpośredniej jest inicjatywa ludowa. Różne rodzaje referendum: -

Wykład - system władzy lokalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

SYSTEM WŁADZY LOKALNEJ Garlicki: Współczesny ustrój władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu, cześć zadań jest realizowana przez agendy rządowe podległe premierowi a część przez samorząd terytorialny podporządkowany wspólnocie lokalnej Samorząd terytorialny jest jedną z form samorządu rozu...