Wykład - system władzy lokalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system władzy lokalnej - strona 1 Wykład - system władzy lokalnej - strona 2 Wykład - system władzy lokalnej - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM WŁADZY LOKALNEJ
Garlicki:
Współczesny ustrój władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu, cześć zadań jest realizowana przez agendy rządowe podległe premierowi a część przez samorząd terytorialny podporządkowany wspólnocie lokalnej
Samorząd terytorialny jest jedną z form samorządu rozumianego jako wydzielenie pewnych kompetencji rządowych i powierzenie jej rozwiązywania grupie społecznej bezpośrednio zainteresowanej:
Cechy samorządu :
- wyodrębniona grupa społeczna określona przez prawo
- jest powołany do wykonywania zadań administracji publicznej w sposób samodzielny
- jest zbudowany na zasadzie przedstawicielskiej, pozostaje pod kontrolą wybierającej go grupy społecznej.
Samodzielność samorządu terytorialnego znajduje wyraz w:
- powierzeniu mu w wyłączność wykonywania pewnych zadań
- nadaniu mu odrębnej struktury administracyjnej
- nadaniu mu osobowości prawnej
- zapewnieniu samodzielności budżetowo finansowej
- nadzór a nie kontrola włądzy centralnej
- ochrona sądowa interesów samorządu
Konstytucja 1997 - wprowadza tylko obowiązek istnienia gmin. 1998 rok - wprowadzanie ustawą powiatów i województw
Województwa - tworzone są w drodze ustawy. Określa ona terytorium i siedzibę władz
Ma ono dualistyczny charakter. Realizuje ona zadania należące do organów rządowych oraz do organów samorządowych. Istnieje więc pion samorządowy i samorządowy.
Wojewoda - terenowy organ adm. Rządowej, powołuje go premier na wniosek MSWiA.
Zastępcami jego są wicewojewodowie powołani również w ten sam sposób. Podlega im urząd wojewódzki o charakterze urzędniczo - profesjonalnym.
Wojewodowie wykonują ogół działań zarezerwowanych na szczeblu centralnym dla ministrów (adm. zespolona). Pewne działy są jednak wyodrębnione z tego (adm. niezespolona).
W systemie samorządowym województwa główną rolę gra sejmik, jego organami wykonawczymi są zarząd i marszałek województwa.
Powiat - środkowa jedn. Samorządu terytorialnego. Składa się on z gmi. Powiaty ziemskie i grodzkie. Obecnie istnieje 380 powiatów. Ma on charakter samorządowy. Rada powiatu - jej organay wykonawczymi jest zarząd i Starosta.
Gmina - podstawowa jednostka samorządowa, rada gminy. Organ wykonawczy to wójt.
Struktura organizacyjna-
(art. 169)- wymaga by organy samorządu pochodziły z wyboru.
Kadencje organów wynoszą 4 lata, wybiera sięw wyborach bezpośrednich, powszechnych, tajnych i równych.


(…)

… techniczna
- infrastruktura społeczna
- porządek i bezpieczeństwo publiczne
- ład przestrzenny i ekologiczny
Zadania zlecone: przynależą rządowej adm. Terenowej jednak wykonywane są przez samorząd. Nie są one wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Obowiązują je inne rygory niż zadania własne:
- zawiera się osobne porozumienia z org. Adm. Rządowej
- konieczność otrzymania środków…
… w głosowaniu. O ważności wyborów stwierdzają sądy okręgowe. Kadencja ulega skróceniu w wyniku referendum lokalnego lub niewyłonienia w okresie 3 miesięcy zarządu.
Rada (sejmik) organy stanowiące i kontrolne:
- wybiera organy wykonawcze,
- uchwala budżet i kontroluje jego wykonanie,
- uchwala plany zagospodarowania przestrzennego
- podjmuje uchwały w sprawie podatków i opłat
- podejmuje uchwały w sprawach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz