Wykład - sejm i senat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sejm i senat - strona 1 Wykład - sejm i senat - strona 2 Wykład - sejm i senat - strona 3

Fragment notatki:

SEJM I SENAT
Referendum:
Forma demokracji bezpośredniej. Istotą referendum jest głosowanie w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego, z opcją głosowania określającą preferencje wyborcy.
Inną formą demokracji bezpośredniej jest inicjatywa ludowa.
Różne rodzaje referendum:
- ogólnokrajowe i lokalne,
- obligatoryjne lub fakultatywne
- wiążące i konsultatywne
- uprzednie i następcze.
Konstytucja z 1997.
Art. 4. naród sprawuje władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio.
Przewiduje się referendum na szczeblu krajowym i lokalnym
Wyróżnia się dwie sytuacje szczegółowe w których może dojść do referendum:
- wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w sprawie przekazania kompetencji RP. - zmiana konstytucji (rozdziały I, II i XII), prezydent, senat lub 92 posłów mogą zarządać referendum.
Referendum ma zawsze charakter fakultatywny.
Przedmiotem mogą być sprawy o szczególnym znaczeniu, musi się ona odnosić do państwa jako całości. Zakaz ponownego głosowania tej samej sprawy w referendum - 4 lata muszą upłynąć.
Sprawa poddana referendum powinna mieć charakter kierunkowy.
Referendum zarządza: Sejm lub Prezydent za zgodą Senatu. Sejm działa w tym względzie autonomicznie, zarządza je bezwzględną większością głosów w obecności połowy posłów. Wnioski o zarządzenie referendum mogą kierować Senat, RM i 500 000 obywateli.
Referendum - 4 przymiotnikowe (równość, bezpośredniość, tajność, powszechność)
Referendum przeprowadza PKW. Ważność referendum stwierdza Sąd Najwyższy.
Ważność referendum - gdy w jego czasie nie doszło do naruszeń prawa
Wynik jest wiążący gdy udział wzięło więcej niż 50 % uprawnionych. Jeżeli nastąpiło w referendum rozstrzygnięcie to musi być ono zrealizowane.
Referenda lokalne:
Ustawa z 15.09.2000r. o referendum lokalnym.
Przedmiotem referendum mogą być sprawy wchodzące w skład kompetencji danej wspólnoty samorządowej
Możliwe jest przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania lokalnego organu przedstawicielskiego.
Referendum przeprowadza się z inicjatywy mieszkańców lub organu stanowiącego (10 % w gminie, 5 % w województwie)
Frekwencja musi być co najwyżej 30 %.
Rozdział IV - „Sejm i Senat” - potwierdzenie 2-izbowości parlamentu (który nawet nie ma osobnej nazwy), w konstytucji nie ma też pojęcia „izba” i nie ma gradacji tych izb, są sobie równe, ale 2-izbowość jest asymetryczna:


(…)

… regulowany przez KPK (art.11), jeśli osoba się nie stawi, komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie kary porządkowej (sąd może odmówić, wtedy komisja może złożyć zażalenie) (art.12), czynnościami związanymi z jej zastosowaniem na terenie Sejmu zajmuje się Straż Marszałkowska (bo zwykłe organy nie mają tam prawa wstępu) (art.13), za stawienie się przed komisją…
… już można, co Chruściaka bardzo złości, urzędnikiem służby cywilnej, żołnierzem, policjantem, funkcjonariuszem służb ochrony państwa)
samorządowcem - wg ordynacji, co znaczy, że ten katalog można ustawowo dalej poszerzać Art. 104 - mandat wolny (uniwersalność, niezależność, nieodwołalność)
Art. 105 - immunitet: materialny - wyłączenie karalności za czyny wchodzące w zakres sprawowania mandatu ( Ustawa o wykonywaniu…
…:
Regulamin Sejmu:
Kluby i koła - klub liczy co najmniej 15 posłów, koło 3 posłów, mogą mieć wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów, posłowie mogą też tworzyć inne zespoły i porozumienia (art.8)
Organy Sejmu - marszałek, Prezydium Sejmu (marszałek i wicemarszałkowie - art. 11), Konwent Seniorów (marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów i kół startujących z własnej listy…
… kandydatów - dokonywane przez Sejm w ciągu 21 dni od przedłożenia kandydatur przez RM wobec kandydatów na: członka KE, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziów Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, dyrektora w EBI i przedstawiciela RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli przy UE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz