Główne funkcje parlamentu, rola parlamentu w procesie legislacyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Główne funkcje parlamentu, rola parlamentu w procesie legislacyjnym - strona 1  Główne funkcje parlamentu, rola parlamentu w procesie legislacyjnym - strona 2  Główne funkcje parlamentu, rola parlamentu w procesie legislacyjnym - strona 3

Fragment notatki:

Przedstaw główne funkcje parlamentu. Jaką rolę w systemie politycznym odgrywa izba druga parlamentu? Omów rolę parlamentu w procesie legislacyjnym. Funkcja ustawodawcza - funkcję tą parlament sprawuje na zasadzie wyłączności tzn: żaden inny organ państwowy nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba że dopuszcza to konstytucja w sposób wyraźny oraz kompetencje prawodawcze innych organów państwowych muszą mieć charakter podporządkowany. W ramach tej funkcji można wyróżnić funkcję ustrojodawczą, rozumianą jako wprowadzanie poprawek do obowiązującej konstytucji ( może dodatkowo wymagać przeprowadzenie referendum)
Funkcja kontrolna - odnosi się przede wszystkim do kontroli przez parlament rządu i systemu podporządkowanej mu administracji. Podstawowym instrumentem kontroli parlamentu jest prawo żądania informacji. Ministrowie, kierownicy naczelnych organów administracji oraz kierownicy innych urzędów i instytucji państwowych są zobowiązani do : - przedstawiania sprwozadań, udzielania informacji, uczestniczenia w posiedzeniach komisji. Do szczególnych procedur kontrolnych zaliczyć można:- tworzenie komisji śledczych, procedury interpelacyjne( indywidualne wystąpienia poselskie, zawierające pytania na tle określonego stanu faktycznego, które mogą być kierowane do premiera lub poszczególnych członków RM i które rodzą obowiązek odpowiedzi w przewidzianym prawem terminie, wyróżniamy tutaj: interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących,), kontrolę wykonania budżetu państwa. Wykonanie ustawy budżetowej jest co rocznie poddawane specjalnemu postępowaniu kontrolnemu w sejmie. RM ma obowiązek przedłożyć sejmowi w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm powinien rozpatrzyć sprawozdanie w terminie 90 dni, wiodącą rolę odgrywa tu Komisja Finansów Publicznych. Absolutorium jest to pozytywne skwitowanie wykonania przez Radę Ministrów ustawy budżetowej w minionym roku budżetowym. Efektem kontroli może być uruchomienie procedur związanych z odpowiedzialnością podmiotów kontrolowanych, a więc uchwalenie wotum nieufności, wotum zaufania oraz możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej. Funkcja kreacyjna - polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów, uprawnienia te przysługują w odniesieniu do:
Prezydenta- izby działające jako Zgromadzenie Narodowe mogą uznać trwałą niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia lub mogą postawić prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
Rada Ministrów- powoływana w skomplikowanej porcedurze wymagającej współdziałania prezydenta i większości sejmowej
Trybunału Konstytucyjnego- wszyscy jego członkowie są wybierani przez sejm


(…)

… oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy, jeżeli dołączone do niego uzasadnienie nie odpowiada wymogom prawnym.
Jeżeli istnieje wątpliwość, czy projekt nie jest sprzeczny z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu…
… dni od dnia przedstawienia podpisuje ustawę (7 dni w przypadku ustaw pilnych i ustawy budżetowej) i zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw. Aby bowiem ustawa stała się obowiązującym prawem (weszła w życie) musi być w nim ogłoszona, a następnie musi upłynąć określony termin, tzw. vacatio legis, czyli okres potrzebny do zapoznania się z nią przez obywateli i przygotowania do jej realizowania.
Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze), co powoduje, że zajmie się nią ponownie Sejm (ale już nie Senat). Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych poprawek.
Jeżeli, większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Sejm odrzuci weto Prezydenta…
…, nie może już zastosować weta ustawodawczego.
Po rozpatrzeniu sprawy Trybunał orzeka, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. Jeśli Trybunał uzna ustawę za zgodną z konstytucją, Prezydent ma bezwzględny obowiązek jej podpisania. Jeśli zaś orzeknie o niezgodności całej ustawy głowa państwa musi odmówić jej podpisania.
Może się również zdarzyć, że Trybunał orzeknie, iż tylko niektóre przepisy są niezgodne z Konstytucją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz