Uniwersytet Warszawski - strona 191

Projekty utworzenia Banku Narodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Projekty utworzenia Banku Narodowego W okresie między pierwszym a drugim rozbiorem Polski bankowość przeżywała burzliwy rozwój. Warszawa była jednym z ważniejszych centrów finansowych Europy. Po­ziom i możliwości kapitałowe bankowości polskiej nie odbiegały od ówczesnych standardów europejskich. Po...

Struktura organizacyjna banków- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Struktura organizacyjna banków Bankiem zawsze kieruje zarząd, któremu przewodniczy prezes zarządu banku. Dokładny zakres obowiązków członków zarządu często precyzuje statut banku, a jeśli to nic zostało zrobione — podział opiera się na praktyce bankowej i prawie handlowym. Warto zauważyć, że teoret...

Archetypy i sprzężnia zwrotne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3353

Archetypy i sprzężenia zwrotne Sprzężenie zwrotne - zamknięta pętla przyczyn i skutków, w której stan obecny jest konsekwencją stanu poprzedniego Sprzężenie zwrotne może być dodatnie lub ujemne, nazwa nie wskazuje które jest pozytywne/ negatywne dla organizacji. Sprzężenie zwrotne dodatnie Powyż...

Czym jest organizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

Czym jest organizacja? Wnioski Organizacje są bytami wielowymiarowymi, więc... Należy je badać w całej złożoności tj. pamiętać o różnych sposobach patrzenia na organizację. Poleganie tylko na jednym sposobie postrzegania organizacji prowadzi do błędów diagnostycznych. Perspektywy diagnostyczne ...

Procedura diagnozy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Procedura diagnozy Założenia diagnozy - po co? dla kogo? (jaki jest cel badania?, dla kogo wyniki?) Przegląd literatury tematu. (poszukiwanie informacji ze źródeł wtórnych) Operacjonalizacja diagnozowanego problemu. Wybór techniki zbierania danych. (na podstawie zasobów jakie możemy na badanie p...

Terminy do załatwiania spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Terminy do załatwiania spraw (art. 35 - 38 KPA) Według artykułu 35 KPA wyróżniamy 3 terminy załatwienia spraw: termin niezwłoczny - najczęściej regulowane jest to przepisami wewnętrznymi; 7 lub 14 dni; dotyczy spraw, które mogą być załatwione na podstawie materiałów posiadanych przez organ bądź wy...

Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw Termin to odcinek czasu przeznaczony do załatwienia sprawy lub dokonania czynności procesowej (urzędowej). Ze względu na źródło terminy dzielimy na terminy ustawowe (np. 14 dni do wniesienia odwołania od decyzji); urzędowe (np. org...

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych (art. 154 - 155 KPA) Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej jest możliwe jeżeli: na mocy decyzji żadna ze stron nie nabyła prawa a organ, który ją wydał lub organ wyższego stopnia uzna, że za uchyleniem lub zmianą takiej decyzji przemawiają interes społec...

Wyłączenie pracownika- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Wyłączenie pracownika, organu z postępowania administracyjnego (art. 24 - 27a) Wyłączenie organu: wyłączenie organu z postępowania jest tylko obowiązkowe; organ wyłącza się z postępowania, jeżeli sprawa dotyczy interesów majątkowych kierownika organu, małżonka kierownika organu, krewnych i powinow...

Pojęcie organu według KPA i jego włašciwości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2177

Pojęcie organu według KPA i jego właściwości. Organem na gruncie KPA jest osoba lub jednostka organizacyjna, której powierzono do załatwiania określone rodzaje spraw. Powierzenie następuje w drodze ustawy lub porozumienia, a rozstrzygnięcie sprawy odbywa się w drodze decyzji administracyjnych. Właśc...