Uniwersytet Warszawski - strona 192

Rozprawa administracyjna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Rozprawa administracyjna (art. 89 - 96 KPA) Rozprawa administracyjna jest jedną z postaci załatwienia sprawy. Obok rozprawy administracyjnej istnieją jeszcze inne formy załatwienia sprawy - ugoda administracyjna, postępowanie wyjaśniające (gabinetowe). Rozprawę administracyjną przeprowadza się: gd...

Administracja samorządowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA. Administracja samorządowa wykonuje zdecentralizowane zadania publiczne na poziomie gminy, powiatu i województwa. 24 lipca 1998 Ustawa o wprowadzeniu zasaniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Poprzez organy wykonawcze tj, wójtów, burmistrzów i prezydentów...

Cechy prawidłowego aktu administracyjnego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

CECHY PRAWIDŁOWEGO AKTU ADMINISTRACYJENGO. (ćw) Przypomnienie instancyjności w prawie administracyjnym. NSA - Naczelny Sąd Administracyjny  WSA  Wojewoda lub SKO  Wój, burmistrz, prezydent Cechy prawidłowego aktu administracyjnego. Akt administracyjny muai być zgodny z prawem materialnym, prawo z...

Podział wewnętrzny prawa administracyjnego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Podział wewnętrzny prawa administracyjnego: - Normy ustrojowe - to prawo administracyjne, na która składają się normy administracji rządowej w województwie (ustawa o policji, ustawa o straży pożarnej) - Proceduralne prawo administracyjne - to normy dotyczące organizacji aparatu organizacyjnego i tok...

Stosunek administracyjno prawny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

STOSUNEK ADMINISTRACYJNO PRAWNY - odzwierciedla relacje zachodzące pomiędzy władzą publiczną i działającymi w jej imieniu podmiotami administracji publicznej, a podmiotami administrowanymi czyli osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostakami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej ...

Gałęzie, owoce, korzenie przy granicy gruntów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Gałęzie, owoce, korzenie przy granicy gruntów - syt.prawna Art. 148. Owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. Art. 148 dotyczy pożytków naturalnych i stanowi, z wyjątkiem zdani...

Pojęcie i podział immisji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Pojęcie i podział immisji Immisja to stan oddziaływania zakłócającego sąsiadom korzystanie z ich nieruchomości, nie będący fizycznym wtargnięciem na grunt sąsiada. Różnica polega na tym, że fizyczne wtargnięcie stanowi działanie na cudzym gruncie,...

Pojęcie spadku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Pojęcie spadku Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych Art. 922 KC skazuje, jakie prawa i obowiązki wchodzą, a jakie nie wchodzą w skład spadku. W związku z powyższym do spadku wchodzą prawa i obowiązki: o charak...

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1225

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - zasady ogólne Spółdzielnia mieszkaniowa jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Majątek spółdzielni mi...

Budowa normy prawno- finansowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309

JAKA JEST BUDOWA NORMY PRAWNO - FINANSOWEJ? Budowa normy prawnofinansowej: Hipoteza: Powoływanie się na akt normatywny (źródła prawa, z którego wynika jej obowiązywanie). Powołanie się na stan faktyczny, uzasadniający dyspozycję normy Dyspozycja: Przedmiot normy: określone zachowanie stanowiąc...