Cechy prawidłowego aktu administracyjnego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy prawidłowego aktu administracyjnego- opracowanie - strona 1 Cechy prawidłowego aktu administracyjnego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

CECHY PRAWIDŁOWEGO AKTU ADMINISTRACYJENGO. (ćw) Przypomnienie instancyjności w prawie administracyjnym. NSA - Naczelny Sąd Administracyjny  WSA  Wojewoda lub SKO  Wój, burmistrz, prezydent Cechy prawidłowego aktu administracyjnego. Akt administracyjny muai być zgodny z prawem materialnym, prawo zezwala na rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach okreśłonych podmiotów w drodze akdtu administracyjnego. Z prawem ustrojowym - przestrzeganie właścwości rzeczowej, miejscowej, i instancyjnej. Z prawem proceduralnym - odpowiedni tryb z właściwym wykożystaniem samodzielności prawnej organów. Akty, które nie spełniają tych warunków są aktami wadliwymi. Wady istotne - to naruszające przpisy prawa materialnego, ustrojowego i procesowego, naruszające konstytucję i wykładnię prawa. Wady nieistotne - to błędy pisarskie i rachunkowe. Uznanie administracyjne istnieje wówczas, gdy administracja dla urzeczywistnienia stanu prawnego może wybrać między różnymi rozwiązaniami. Uznanie występuje wtedy, gdy norma prawa nie determinuje w sposób jednoznaczny konsekwencji skutku prawnego lecz pozostawia w sposób wyraźny dokonanie takiego wyboru organowi administracyjnemu. Ustawa pozwala na wybór następstwa prawnego przy czym można dokonywać wyboru między dwiema lub więcej możliwościami. Uznanie może polegać na tym, że administracja musi się zdecydować czy dany środek można w ogóle zastosować, albo taż jaki ze środków wybrać. Pojęcia nieokreślone: Interes publiczny, interes społeczny, dobro publiczne, interes bezpieczeństwa państwa, ważny interes strony, ważny interes państwowy, porządek publicznyi inne. Ustalenie co kryje się pod takimi określeniami należy do administracji wykonującej ustawy. Pojęcie organu administracji publicznej (organy monokratyczne, organy kolegialne) Organ stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część aparatu administracji publicznej, tworzoną na podstawie prawa i w sposób przez prawo przewidziany. Działa w imieniu i na rachunek państwa. Z reguły jest uprawniony do stosowania środków władczych. Wykonuje zadania publiczne z zakresu administracji, działa w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji. Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowcym organ, którey realizujeswoje kompetencje tylko na okreśłonej części terytorium państwa np. w województwie, powiecie, gminie czy okręgu. Organ kolegialny - grupa osób - wolę organu wyraża uchwała zaepołów osób. Organy kolegialne tworzy się do tego, aby ustalały ogólne kierunki działania, cele strategiczne, założenia polityki w poszczegulnych dziedzinach działalności państwa. Organ monokratyczny - jenda osoba - organy jednoosobowe są powoływane do załatwienia spraw konkretnych, licznych, wymagających szybkiego rezstrzygania, gdy niezbędna jest wiedza fachowa i gdy chodzi o jasno okreśłoną odpowiedzialność.

(…)

…, Starosty, Wojewody). Jako szczególna nazwa organu administrującego (np. Urząd Celny, Urząd Stanu Cywilnego - nazwa umowna organem tego urzędu jest kierownik). Zorganizowany zespół osób wyposażonych w środki materialne przydatne organowi do pracy i wykonywania jego funkcji (np. Urząd Gminy, Starostwo, Ministerstwo)

… o jasno okreśłoną odpowiedzialność. Organy zawodowe i społeczne Organ zawodowy składa się lub jest obsadzany przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie będące źródłem utrzymania. Chodzi o osoby, które są zatrudniane w danym organie, a więc o urzędników służby cywilnej, pracowników państwowych, czy samorządowych. Za organ społeczny uważa się taki organ w skład, którego wchodzą osoby traktujące swą pracę (działalność) w organie honorowo, nie otrzymują z tego tytułu stałego wynagrodzenia będącego podstawą ich utrzymania. Pojęcie organu administrującego - organ jest powołany w drodze wyboru lub powołania. Podmiot, który ma wszystki atrybuty organów administracji, a nie jest organem administracji ma prawo wydawania decyzji administracyjnych w drodze cesji uprawnień na podstawie przepisów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz