Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych- opracowanie - strona 1 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych- opracowanie - strona 2 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - zasady ogólne
Spółdzielnia mieszkaniowa jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Majątek spółdzielni mieszkaniowej jest prywatną własnością jej członków. Kwestie związane z działalnością spółdzielni regulują ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych [(ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (T. jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116)] i Prawa spółdzielczego [ustawa z dnia 16 września 1982 r.  Prawo spółdzielcze (T. jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848)], a także zarejestrowany statut spółdzielni. Ze spółdzielnią związane są trzy rodzaje praw do lokali: 
- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (jest to ograniczone prawo rzeczowe) 
- Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (jest to forma ustanowionego prawa na rzeczy cudzy o charakterze ściśle osobistym) 
- Odrębna własność lokali (jest to nieograniczona własność nieruchomości lokalowej wraz z częścią gruntu) 
Spółdzielnia mieszkaniowa może zostać założona przez co najmniej dziesięć osób. Jeżeli założycielami są osoby prawne, liczba założycieli nie może być mniejsza od trzech. Założyciele spółdzielni mieszkaniowej wspólnie uchwalają jej statut, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie na nim swoich podpisów. Statut spółdzielni reguluje najważniejsze kwestie dotyczące istnienia spółdzielni oraz jej działalności. 
Statut obowiązkowo powinien regulować: 
- przedmiot działalności spółdzielni, jej siedzibę oraz czas trwania, jeżeli spółdzielnia została założona na czas określony, 
- zasady i tryb przyjmowania członków do spółdzielni, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków ze spółdzielni, 
- wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie, 
- prawa i obowiązki członków spółdzielni, 
- wysokość wkładów, terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innej przyczyny, 
- zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni, 
- zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni, 
- zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał. 
Po uchwaleniu statutu założyciele dokonują wyboru głównych organów spółdzielni - zarządu i rady nadzorczej. Następnie spółdzielnia mieszkaniowa rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(…)

… o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nazwane ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu, ekspektatywa jest zbywalna, dziedziczna i podlega egzekucji; potem zawiera się ->umowę o przekształcenie
Wygaśniecie:
zawarcie umowy przez spółdzielnię z osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o przeniesienie własności lokalu
likwidacja spółdzielni Powstanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz