Rozprawa administracyjna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozprawa administracyjna- opracowanie - strona 1 Rozprawa administracyjna- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rozprawa administracyjna (art. 89 - 96 KPA)
Rozprawa administracyjna jest jedną z postaci załatwienia sprawy. Obok rozprawy administracyjnej istnieją jeszcze inne formy załatwienia sprawy - ugoda administracyjna, postępowanie wyjaśniające (gabinetowe). Rozprawę administracyjną przeprowadza się:
gdy przyspieszy ona lub uprości postępowanie (jeżeli interesy są sprzeczne); dla osiągnięcia celu wychowawczego (jest to kwestionowane, bo rozprawa administracyjna jest jawna tylko dla stron); gdy wymaga tego przepis prawa (przepis szczególny może wskazywać, kiedy należy przeprowadzić rozprawę, np. w sytuacji, gdy organ gminy nałoży na obywatela podatek, z którym obywatel się nie zgadza, to o podatku rozstrzyga SKO na rozprawie; gdy zachodzi konieczność uzgodnienia interesów stron; gdy okoliczności sprawy należy wyjaśnić przy udziale świadków, biegłych bądź w drodze oględzin; Przygotowanie do rozprawy (czynności niezbędne do jej przeprowadzenia, przeprowadzane przez pracownika prowadzącego postępowanie): wzywa strony do złożenia wyjaśnień, dokumentów oraz do dostarczenia lub wskazania innych dowodów związanych z rozprawą; wezwanie stron na rozprawę (wezwanie musi być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby do rąk adresata trafiło na 7 dni przed planowanym terminem rozprawy); wezwanie świadków i biegłych na rozprawę; inne czynności, jeżeli organ stwierdzi, że rozprawie powinny wziąć udział inne osoby, których postępowanie to dotyczy, powiadamia te osoby w drodze listownej lub przez obwieszczenie publiczne; organ o planowanej rozprawie może powiadomić organizacje społeczne lub prokuratora, gdy sprawa ma szerszy społeczny wydźwięk, by zapobiec oskarżeniom o stronniczość; Rozprawa:
kieruje nią pracownik organu, albo ten, który ją przygotowywał, albo - w sytuacjach skomplikowanych - inny wyznaczony i doświadczony pracownik; przepisy KPA nie regulują w jakiej formie rozprawa ma się odbyć, chociaż istnieją dwa modele przeprowadzania rozprawy - sądowy (musi istnieć jakaś sala rozpraw, powinny być przewidziane oddzielne pomieszczenia dla jednej i drugiej strony) oraz konferencyjny (wszyscy uczestnicy postępowania w jednym pomieszczeniu); rozprawę rozpoczyna się od sprawdzenia obecności uczestników: nieobecność strony/stron nie jest przeszkodą do przeprowadzenia rozprawy; jeżeli kierujący rozprawą stwierdzi, że wezwanie na rozprawę nie zostało prawidłowo stronie doręczone - odracza rozprawę; rozprawa zostaje odroczona również wtedy, jeżeli strona usprawiedliwi swoja nieobecność i wniesie o odroczenie;

(…)

… odroczona również wtedy, jeżeli strona usprawiedliwi swoja nieobecność i wniesie o odroczenie; kierujący przedstawia przedmiot sprawy i proponuje porządek (kto w jakiej kolejności zabierze głos, komu służy prawo repliki, prawo zadawania pytań, kto w jakiej kolejności zabierze głos na zakończenie rozprawy); przebieg rozprawy należy obowiązkowo zaprotokołować
kierujący rozprawą ma: uprawnienia porządkowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz