Uniwersytet Warszawski - strona 193

Definicja prawa finansowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

JAKA JEST DEFINICJA PRAWO FINANSOWE? Definicja: jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie. Prawo finansowe wyrosło z prawa publicznego. Prawo finansowe powstało, aby normy dawały możliwość zbierania dochodów na późniejsze ich wydatkowanie. CHARAKTERYSTYKA SYSTE...

Kurs walutowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

Kurs walutowy Cena walut obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. Dwa rodzaje: 1. Kurs sztywny - ustalany przez Bank Centralny w stosunku do złota bądź innych walut. Do 1989 kurs polskiej waluty był ustalany na bazie złota. Później uzależniono od tzw. koszyka walut (wchodziły tzw. waluty wymienialne ...

Promesa koncesyjna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Co to jest promesa koncesyjna? Promesa koncesyjna - przyrzeczenie wydania koncesji. O promesę może ubiegać się każdy, kto zamierza podjąć dz. gosp. podlegającą koncesjonowaniu. Promesę udziela się na czas nieokreślony nie krótszy jednak niż 6 mies...

Praktyki monopolistyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Co to są praktyki monopolistyczne? To porozumienia polegające na: *podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych *ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i zasad ich kształtowania *ustaleniu warunków zawieranych umów *ustaleniu lub ograniczeniu wielkości produk...

Geneza prawa gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Geneza prawa gospodarczego. Pr. gosp. - jedna z dziedzin prawa. Jest to nowa dziedzina pr., powstała po I W. Św. Jest to wytwór państwa niemieckiego. Pierwszym ustawodawstwem odnoszącym się do prawa gosp. był Francuski kodeks handlowy z 1807r., następny był Niemiecki k.h. z 1897r.. K.h. w Polsce w ...

Narodowe Fundusze Inwestycyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Narodowe Fundusze Inwestycyjne. *Ustawa o NFI z 30.IV.'93r. zawiera postanowienia o celu i zasadach tworzenia przez Skarb P. narodowych f. i. w formie sp. akcyjnych. *Cel - pomnażanie majątku poprzez wykonywanie praw z akcji ...

Obowiąki przedsiębiorców w wolnej sferze podejmowania i wykonywania dz...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Obowiązki przedsiębiorców w wolnej sferze podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. *WPIS DO REJESTRU (U. z '97 o krajowym rejestrze sądowym) *Rejestr składa się z: *rejestru przedsiębiorców (Wchodzą: *osoby fizyczne prowadzące dz. gosp., *spółka jawna, komandytowa, z.o.o. akcyjna, *prz...

Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej. Przepisy prawne normujące organizację i tryb pracy RM - K. '97, i w ust. z 8.VIII.'96r. o org. i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów, Regulamin pracy RM z '98r. RM sprawuje najważniejszą rolę w dziedzinie gospodarki. Funkcje RM: *s...

Samorządowa administracja gospodarcza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Samorządowa administracja gospodarcza. Zadania zlecone i własne sam. ter. w dziedzinie gosp. Adm. samorządową stanowi zarząd gminy (U. z 8.III.'90), który jest organem wykonawczym. Skład zarządu: *wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jako przewodniczący zarządu *ich zastępcy *pozostali członkowie ...

Terenowa administracja rządowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Terenowa administracja rządowa. Zadania adm. rz. w terenie wykonują: *woj. sprawujący władzę adm. ogólnej *org.: *adm. niezespolonej *sam. ter. (jeżeli wykonywanie zadań adm. rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia)*innych sam. (jeżeli wykonywanie zadań adm. rządowej następuje na podsta...