Uniwersytet Warszawski - strona 190

Istota analizy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i ro...

Procent i stopa procentowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

PROCENT I STOPA PROCENTOWA Procent - odsetki płacone przez dłużnika wierzycielowi w określonym momencie w przyszłości; dochód jaki przynosi kapitał pożyczkowy. Stopa % - to relacja % do sumy wypożyczonego kapitału, to cena wykorzystania obcego pieniądza. Na poziom stopy % wpływa: podaż i popyt na...

Wartość pieniądza w czasie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wartość pieniądza w czasie jest zmienna: pieniądz będący aktualnie do dyspozycji w formie gotówki ma większą wartość dla posiadacza niż analogiczna jego suma, która będzie zwrócona w późniejszym terminie. Ocena wartości pieniądza w czasie: 1. Przyszła wartość - jaką wart...

Czynności bankowe - opracowanie - Bankowy papier wartościowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Czynności bankowe Do podstawowej działalności banków należy gromadzenie środków finanso­wych, udzielanie kredytów lub podejmowania innych decyzji lokacyjnych oraz prze­prowadzanie rozliczeń pieniężnych i wymiany. W działalności banków kome...

Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Dyrekcja Biletów Skarbowych z 1794 roku Schyłek epoki przedrozbiorowej przyniósł pierwsze pol­skie doświadczenia w zakresie emisji pieniądza papierowego. Dyrekcja Biletów Skarbowych z czasów powstania kościuszkowskiego w 1794 roku była najstarszą polską instytucją emisyjną. W Polsce obserwowane był...

Epoka rozbiorów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Epoka rozbiorów Z punktu widzenia historii bankowości, epoka roz­biorów rozpada się na dwa okresy. Ich cezurą jest powstanie pierwszych banków akcyjnych na przełomie lat 60 i 70 XIX wieku. Na pierwszy okres przypada działalność dwóch kolejnych instytucji emisyj­nych: Głównej Kasy Wymiany Księstwa W...

Istota operacji bankowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Istota operacji bankowych W warunkach gospodarki rynkowej banki muszą godzić dwa cele. Pierwszym jest dążenie do maksymalizacji zysku w długim okresie działalności. Drugim - koniecz­ność zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych depozytariuszy. Banki sta­nowią samodzielne i samo finansujące się...

Początki polskiej bankowości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Początki polskiej bankowości Już w późnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż do XVIII wieku zasadą było jednak łączenie działalności: kredytowej z handlową. Odrębnie rozwijało się bankierstwo chrześcija...

Początki prawa bankowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Początki prawa bankowego Kościelny zakaz lichwy byt poważnym hamulcem rozwo­ju bankowości, istniały jednak sposoby jego omijania. Jednym z nich było tzw. datum emergens, czyli odszkodo­wanie za opóźnione spłaty. Partnerzy umawiali się na nie­realni...

Prawo bankowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Prawo bankowe W XIX wieku konkurowały ze sobą dwa modele banko­wości. Model „angielski" polegał na tym, że banki komer­cyjne koncentrowały się na udzielaniu kredytu krótkoter­minowego w formie dyskonta weksli. Nie wolno im było uczestniczyć w zakładaniu firm ani wchodzić w posiada­nie akcji. K...