Uniwersytet w Białymstoku - strona 176

Oświadczenia odszkodowawcze - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Ś W I A D C Z E N I A O D S Z K O D O W A W C Z E (św. polegające naprawieniu szkody) KC rezygnuje z legalnej definicji szkody i opiera się na potocznym rozumieniu szkody - to uszczerbek doznany przez poszkodowanego w dobrach i interesach prawnie chronionych wbrew swej woli. Naruszone dobra praw...

Wykład - clauzula rebus standi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

clauzula rebus standi Dwie tendencje: 1) niezmienność zobowiązania (zasada pacta sunt servanda) 2) możliwość modyfikowania świadczenia w przypadkach, gdy w skutek zmiany stosunków społeczno- gospodarczych wykonanie zobowiązania wedłu...

Compensato lucri cum damno - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - zaliczenie korzyści na poczet odszkodowania. Chodzi o sytuację, gdy zdarzenie szkodzące jest jednocześnie źródłem pewnych korzyści dla poszkodowanego. Powstaje wtedy problem czy te korzyści, ktore poszkodowany uzyskał wskutek zdarzenia szkodzącego, należy mu zaliczy...

Wykład - czyn niedozwolony

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Czyn niedozwolony (odpowiedzialność ex delicto) Czyn niedozwolony to termin techniczno-prawny, szerszy od potocznego rozumienia. Zdarzenie będące takim źrodłem zob. nie musi w ogole być czynem człowieka. Chodzi nie tylko o czyny zabroni...

Klauzula rebus sic stantibus - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS Zasadą podstawową jest pacta sunt servanda. Jeśli strony zobowiązały się w umowie do określonych świadczeń to powinny je spełnić, ch...

Wykład - obowiązki sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży konsumencki...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

obowiązki sprzedawcy wynikające z umowy sprzedazy konsumenckiej Z pojęciem zgodności wiąże się również prawidłowe zmontowanie i uruchomienie produktu według wskazówek lub instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. Bowiem w myśl przepisu art. 4 ust. 1 i art. 6 ww. ustawy sprzedawca ponosi odpowiedzialn...

Wykład - odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone ruchem mechanicznym Mówimy o tej odpowiedzialności wtedy gdy będzie miał miejsce wypadek samochodowy w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli jeżeli wystąpi zdarzenie wywołane ruchem środków komunikacji bez względu na miejsce jego spowodowania, w wyniku czego szko...

Wykład - odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

odpowiedzialnosc za zwierzeta i rzeczy Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialnoś...

Wykład - podstawy odpowiedzialności cywilnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. Zasada winy. Jest zasada tradycyjną, podstawową. Dlatego ktoś odpowiada za szkodę, bo szkodę tę przez swoje naganne zachowanie spowodował. Art. 415 Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Historycznie nie był...

Pojęcie świadczenia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

. Pojęcie świadczenia i rodzaje świadczeń Świadczenie: -działanie -zaniechanie 353 §2 k.c.- świadczenie zach. się dłużnika zgodne z treścią zobow. polegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesu wierzyciela. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE; Jest szczególnym rodzajem świadczenia występującym w zo...