Oświadczenia odszkodowawcze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświadczenia odszkodowawcze - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ś W I A D C Z E N I A O D S Z K O D O W A W C Z E
(św. polegające naprawieniu szkody)
KC rezygnuje z legalnej definicji szkody i opiera się na potocznym rozumieniu szkody - to uszczerbek
doznany przez poszkodowanego w dobrach i interesach prawnie chronionych wbrew swej woli.
Naruszone dobra prawne mogą mieć charakter dobr osobistych lub majątkowych, wobec czego możemy
wyrożnić szkodę majątkową (szkoda sensu stricto) i szkodę niemajątkową (krzywdę). Szkoda majątkowa to
uszczerbek w dobrach i interesach, ktore mają wartość ekonomiczną i dają się wyrazić w pieniądzu. Polega
zatem na, dającym się oszacować w pieniądzu, uszczupleniu majątku poszkodowanego. Wynika najczęściej z
naruszenia praw majątkowych poszkodowanego lub jego stanu posiadania, ale może także być konsekwencją
naruszenia dobr osobistych (szkoda na osobie). Szkoda niemajątkowa polega na ujemnych konsekwencjach
jakie wynikają z naruszenia ciała, rozstroju zdrowia, naruszenia dobr osobistych dla poszkodowanego w sferze
niemajątkowej, osobistej i wyrażają się w bolu i cierpieniach psychicznych i fizycznych. Szkoda niemajątkowa
zwana jest inaczej krzywdą. Przy szkodzie na osobie możemy mieć z jednej strony konsekwencje majątkowe
(szkoda majątkowa), z drugiej strony konsekwencją naruszenia dobr osobistych jest cierpienie, krzywda.
Naprawienie szkody, jako że, odbywa się poprzez środki majątkowe dotyczy głownie szkody majątkowej.
Wynagrodzenie krzywdy za pomocą środkow majątkowych budzi bowiem wątpliwości - czy cierpienia da się
przeliczyć na pieniądze? Systemy prawne w rożnych krajach odmiennie normują ten problem - są kraje gdzie
przeważa pogląd, że można żądać zadośćuczynienia pieniężnego za każdą doznaną krzywdę, cierpienia moralne,
psychiczne (Francja, Anglia). W prawie niemieckim uważa się natomiast, że naprawienie szkody niemajątkowej
może nastąpić za pomocą środkow majątkowych tylko w przypadkach wskazanych w ustawie, a więc zasadą jest
zakaz żądania pieniędzy z tytułu cierpień. Prawo polskie bliższe jest tradycji niemieckiej, ale sytuacja jest dość
niejasna bo nowelizacja art. 448 spowodowała, że trudno jest wskazać jakie stanowisko zajmuje ustawodawca
polski w tej kwestii.
Szkoda majątkowa może mieć dwa aspekty:
  strata poniesiona - damnum emergens
  utracone korzyści - lucrum cessans
Mowi o tym art. 361 §2 (...) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Nie podlega natomiast naprawieniu tzw. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz