Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych - strona 1 Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych - strona 2

Fragment notatki:

Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych Szczególne zagadnienia wyłaniają się w związku z obowiązkiem naprawienia szkody na osobie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała). Należy pamiętać, że przepisy te mają zastosowanie gdy chodzi o szkodę o charakterze deliktowym, bądź to zawinioną bądź na zasadach ryzyka. Wchodzą tutaj w grę : szkody majątkowe obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (koszty leczenia, pielęgnacji, przygotowania do innego zawodu, koszty regeneracji, utraconego zarobku)
jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu
świadczenia typu alimentacyjnego, gdy na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjne względem jakiejś osoby, lub gdy zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środki utrzymania pewnym osobom (zasady współżycia społecznego)
odszkodowanie dla rodziny, gdy wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej
gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. W grę wchodzi także kapitalizacja renty (zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe), z ważnych powodów, w szczególności, gdy poszkodowany stał się inwalidą a odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. szkody niemajątkowe - zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w przypadkach:
uszkodzenia ciała bądź wywołanie rozstroju zdrowia
pozbawienia człowieka wolności
skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
(celem zadośćuczynienia jest kompensata doznanej krzywdy niemajątkowej, cierpień fizycznych i psychicznych - może być więc przyznane zarówno oprócz naprawienia szkody majątkowej, jaki i też w sytuacji, gdy pokrzywdzony nie mógł wykazać istnienia szkody, przesłanką jest bowiem naruszenie dóbr osobistych)
w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia; dwie koncepcje wykładni:
przyznanie zadośćuczynienia w każdym przypadku bezprawnego naruszenia dobra osobistego
przyznanie zadośćuczynienia w przypadku zawinionego naruszenia dobra osobistego
Roszczenia z art. 444 - 448 są uznawane jako osobiste i wskutek tego nie mogą być zbywane, chyba że chodzi o roszczenia już wymagalne i jako takie uznane na piśmie lub przyznane prawomocnym orzeczeniem. Przejście roszczeń majątkowych podlega ogólnym regułom prawa spadkowego, niemajątkowych gdy zostały uznane na piśmie albo gdy powództwo o nie zostało wytoczone za życia poszkodowanego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz