Wykład - odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy - strona 1

Fragment notatki:

odpowiedzialnosc za zwierzeta i rzeczy
Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
Chodzi tu nie tylko o zwierzęta domowe ale i dzikie przebywające pod pieczą człowieka. Niekoniecznie człowiek musi być jego właścicielem, może mieć inne prawa do niego. Przepis ten nie odnosi się do zwierząt żyjących w stanie wolnym, mówi o nich prawo łowieckie.Pł. Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:1)    w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, 2)    przy wykonywaniu polowania. Pł.Art. 50. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Oraz wg ustawy o ochronie przyrody Art. 126. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Ponadto Skarb Państwa odpowiada za zaniedbania w zakresie ochrony człowieka przed grożącym mu niebezpieczeństwem ze strony tych zwierząt (SN).
Odpowiedzialność na podstawie 431.1 opiera się na zasadzie domniemanej winy w nadzorze osoby która chowa zwierzę lub się nim posługuje. Odpowiedzialność ta ogranicza się do szkód które wynikły w związku przyczynowym z naturalnymi zachowaniami się zwierzęcia. Nie odpowiada on za reakcje spowodowane przez poszkodowanego. Jeżeli sam natomiast pokieruje zachowaniem zwierzęcia aby wyrządziło ono komuś szkodę Np psem to odpowiada za własny czyn zawiniony 415.
431. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.-oparte na zasadzie słuszności, Np. wtedy gdy chowający zwierze okazał się osobą niepoczytalną , albo szkoda została wyrządzona w skutek nieszczęśliwego wypadku, mimo starannego nadzoru nad zwierzęciem. Samopomoc- zastaw ex lege- Art. 432. § 1. Posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.§ 2. Na zajętym zwierzęciu posiadacz gruntu uzyskuje ustawowe prawo zastawu dla zabezpieczenia należnego mu naprawienia szkody oraz kosztów żywienia i utrzymania zwierzęcia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz