Uniwersytet w Białymstoku - strona 173

Odpowiedzialność za zawalenie się budowli - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ ZAWALENIE SIĘ BUDOWLI LUB ODERWANIE SIĘ JEJ CZĘŚCI. - art. 434 Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej...

Odpowiedzialność za osoby, którym nie można przypisać winy - wykład...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA OSOBY, KTÓRYM NIE MOŻNA PRZYPISAĆ WINY - art. 427. Art. 427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez ...

Zbieg okoliczności deliktowej i kontraktowej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

ZBIEG ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ - ART. 443. Są dwa reżimy odp. za szkodę. Ustawodawca te 2 reżimy ukształtował i przewidział rożnicę między nimi. 1) 1) Są rożnice dotyczące ustalenia winy: przy odpowiedzialności deliktowej wina musi być udowodniona sprawcy, przy

Wykład - definicja poczytalności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

POCZYTALNOŚĆ. W/w punkty składają się na treść zarzutu stawianego sprawcy, poczyt. jest natomiast warunkiem umożliwiającym postawienie tego zarzutu konkretnej osobie. Sprawca jest poczytalny, jeśli w chwili czynu ma dostateczny stopień roze...

Problematyka związku przyczynowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

PROBLEMATYKA ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO. Związek przyczynowy: 1. 1. stanowi ogolną i podstawową przesłankę odpowiedzialności cywilnej. 2. 2. wyznacza granice tej odpowiedzialności (przesłanka ograniczająca odpowiedzialność). Ad. 1) Związek przyczynowy to obiektywna zależność między pewnym stanem rzec...

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH - ART. 442. Art. 442. jest przepisem szczegolnym w stosunku do ogolnych zasad, ustala odmiennie bieg przedawnienia. Konstrukcja opiera się na wspołistnieniu dwoch terminow: 3 i 10 lat. Termin 3-letni jest terminem ruchomym (liczonym od pewnyc...

Wykład - przyczynienie poszkodowanego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 406

PRZYCZYNIENIE POSZKODOWANEGO (362) Art. 362. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Zachowanie poszkodowanego może być wspołprzyczyną wys...

Wykład - przystąpienie do długu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU - KUMULATYWNE PRZEJĘCIE DŁUGU. Osoba trzecia dochodzi obok dotychczasowego dłużnika do długu i staje się współdłużnikiem solidarnym. Dotychczasowy dłużnik nie zostaje zwolniony. Przystępujący do długu odpowiada za d...

Wykład - rodzaje świadczeń

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

ŚWIADCZENIE - TREŚĆ i RODZAJE. Świadczenie to działanie lub zaniechanie dłużnika. Musi być oznaczone (może to wynikać z treści przepisu prawa lub z treści umowy) lub przy najmniej oznaczalne tj. takie, o ktorym wiadomo w momencie powstania zobowiązania, że da się określić w przyszłości. Konieczn...

Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

ROSZCZENIE O ZWROT NIENALEŻNEGO ŚWIADCZENIA. To szczegolna postać bezpodstawnego wzb., do ktorego dochodzi przez działanie samego zubożonego, ktore przybiera postać spełnienia świadczenia, przy jednoczesnym braku podstawy prawnej dla spełnienia tego świadczenia. Art. 410. § 1. przez odesłanie pr...