Uniwersytet w Białymstoku - strona 172

Odpowiedzialność oparta na domniemaniu winy w nadzorze - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Odpowiedzialność oparta na domniemaniu winy w nadzorze (culpa in custodiendo). Zobowiązany do nadzoru odpowiedzialny jest za szkodę, „chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru” - jest to formuła domniemania winy w nadzorze (sformułowanie „chyba że” oznacza, że ustawodawca zakłada stan przeciwny...

Odpowiedzialność skarbu państwa za funkcjonariuszy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA FUNKCJONARIUSZY. Konstrukcja jest taka sama, ale ze względu na szczegolny rodzaj podmiotu odpowiadającego jest to nieco odrębna problematyka - bardzo ważna z punku widzenia gwarancji praw obywatelskich. Historia. Po II wojnie światowej do roku 1956 przewidziana...

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA. Odp. na zas. ryzyka łączy się z całym sys. ubezpieczeń. Ochrona poszkodowanego wymaga nie tylko surowej odp. posiadacza pojazdu, ale także stworzenia gwarancji zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych. Może się bowiem okazać, że odpowiedzialny posiadacz nie ma śro...

Wykład - odpowiedzialność za dług

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Odpowiedzialność za dług może być: · · Osobista - w czasach rzymskich dłużnik odpowiadał swoim ciałem. Obecnie cały majątek dłużnika odpowiada za dług. Wierzyciel może egzekwować powinność z całego majątku dłużnika. 2 Pojęcie majątku opiera się na osobie. Wierzyciel może swobodnie wybrać, ktorej...

Odpowiedzialność za korzystanie z sił przyrody - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SIŁ PRZYRODY - art. 435. i 436. Odpowiedzialność to jest surowa oparta na zasadzie ryzyka. Motywem takiego (surowego) jej ukształtowania jest fakt wykorzystywania sił przyrody, natury, nad człowiek nie jest w stanie całkowicie zapanować. Osoby, ktore z nich korzy...

Odpowiedzialność za osoby, którymi się posłużono - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY KTÓRYMI SIĘ POSŁUŻONO - art. 429. 6 Art. 429. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osob...

Odpowiedzialność za podwładnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWŁADNEGO - art. 430. Art. 430. Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wyko...

Odpowiedzialność za ruch mechanicznego środka komunikacji - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RUCH MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI PORUSZANEGO ZA POMOCĄ SIŁ PRZYRODY - art. 436 Art. 436. § 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy

Wykład - odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RUCH PRZEDSIĘBIORSTWA PORUSZANEGO SIŁAMI PRZYR. Art. 435. § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub 7 mieniu, wyrz...

Odpowiedzialność za rzeczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY - art. 433. i 434. 1. ZA SZKODĘ POWSTAŁĄ PRZEZ WYRZYCENIE, WYLANIE LUB PSDNIĘCIE PRZEDMIOTU Z POMIESZCZENIA - art. 433. Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszc...