Uniwersytet w Białymstoku - strona 170

Zakres kognicji sądów administracyjnych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4683

Zakres kognicji sądów administracyjnych Granice właściwości sądów administracyjnych zostały określone wprost w Konstytucji, sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje także orzekanie o legalności uchwał organów samorządu...

Zasada demokratycznego państwa prawnego - wyklad

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

Zasada demokratycznego państwa prawnego Praworządności: organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (nie jest związany podstawą prawną podaną przez stronę), tak więc podstawą prawną decyzji administracyjnej nie mogą być przykładowo preambuły aktó...

Zasada zespolenia administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4655

6. Zasada zespolenia administracyjnego Jest to jedna z reguł określających sposób wyodrębniania kompetencji administracyjnej w niższych, terenowych szczeblach administracji publicznej, kompetencje administracyjne dotyczące różnych dziedzin administrowania , rozdzielone na szczeblu centralnym, nie p...

Zasady ogólne prawa administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Zasady ogólne prawa administracyjnego - reguły, dyrektywy o charakterze ogólnym, mające podstawowe znaczenie dla całości prawa administracyjnego -„wyjęte przed nawias” klauzule generalne, odnoszące się do całej gałęzi prawa admin. -za...

Znaczenie i rodzaje terytorialnych podziałów kraju - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Znaczenie i rodzaje terytorialnych podziałów kraju Podział administracyjny jest rodzajem regionalizacji, tzn. podziału państwa na regiony uwzględniającego pewne kryteria geograficzne, historyczne, gospodarcze, społeczne oraz prawno-administracyjne, wytyczenie jednostek podziału administracyjnego mu...

Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 609

Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego Podstawowe znaczenie dla prawa administracyjnego mają zasady konstytucyjne takie jak np. : zasada demokratycznego państwa prawnego, dla administracji publicznej rodzi ona obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa wykazującego określone wa...

Związki i porozumienia komunalne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Związki i porozumienia komunalne Podstawową formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego jest związek komunalny, stanowiący odrębny podmiot prawa i posiadający osobowość prawną, tworzony jest w celu wykonywania przez niego części zadań publicznych, realizowanych dotąd przez każdą jednost...

Świadczenie niegodziwe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351

ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE - condictio ob turpem vel iniustam causam - art.412 Chodzi o świadczenie spełnione z podejrzanych moralnie lub prawnie przyczyn. To szczegolny przypadek condictio sine causa: czynność sprzeczna z prawem, z ktorej wynika świadczenia jest nieważna  brak podstawy  świadczeni...

Świadczenie pieniężne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Ś W I A D C Z E N I A P I E N I Ę Ż N E - najogolniej polegają na zapłacie określonej sumy jednostek pieniężnych; mają duże znaczenie w obrocie cywilno - prawnym, zwłaszcza gospodarczym. Pieniądz : · · jest środkiem zapłaty za dobra i usługi; · · jest przedmiotem umow cywilno - prawnych, chodzi o...