Uniwersytet w Białymstoku - strona 171

Modyfikacja odpowiedzialności dłużnika - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

ART. 473. MODYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA. Art. 473. § 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. § 2. Nieważne jest zastrzeżenie, ...

Dług a odpowiedzialność - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

. Dług a odpowiedzialność- dłużnik rzeczowy a osobisty ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA Jest zasadą prawa. Powstaje ona już z samego faktu powstania długu i ciążącego na dłużniku wobec wierzyciela obowiązku określonego świadczenia. Odpowiedzialność osobista rozciąga się na majątek dłużnika ten, który ma ...

Definicja długu - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

DŁUG to powinność, odpowiadający wierzytelności obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia. Ciąży tylko na dłużniku i tylko wobec wierzyciela. Zespoł zachowań mający doprowadzić do zaspokojenia interesow wierzyciela. Dłużnik ma obowiązek świadczenie spełnić. Świadczeń może być więcej niż jedno np. ...

Świadczenie w miejsce wypełnienia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

DATIO IN SOLUTUM - ŚWIADCZENIE W MIEJSCE WYPEŁNIENIA - ART. 453. Art. 453. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wad...

Wykład - elementy stosunku zobowiązaniowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

ELEMENTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO: Podmioty stosunku Przedmiot stosunku Treść stosunku prawnego Ad.1 Są dwa podmioty stosunku -podmiot uprawniony - wierzyciel -podmiot zobowiązany - dłużnik Ad.2 Przedmiotem stosunku jest określone zachowanie się dłużnika, którego spełnienia może się dopomaga...

Wykład - funkcje odpowiedzialności cywilnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

FUNKCJE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 1) 1) Funkcja kompensacyjna 2) 2) Funkcja wychowawczo - prewencyjna 3) 3) Funkcja represyjna 1 4) 4) Funkcja repartycyjna Ad.1) Polega na naprawieniu uszczerbku, na przywróceniu stanu poprzedniego. Chodzi tu o ochronę poszkodowanego jego dobr i interesow. K...

Wykład - kara umowna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

KARA UMOWNA - ART. 483-485. To zastrzeżenie umowne, mocą którego strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zob. nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Art. 483. § 1. Można zastrzec ...

Odnowienie (nowacja) - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

ODNOWIENIE (NOWACJA) - ART. 506. Art. 506. § 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe...

Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 308

ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ART. 4201. Do 1990 roku administracja państwowa była jednolita od szczebla centralnego do gminnego i cała odpowiedzialność SP opierała się na art..417. Gdy powołano gminy jako jednostki ST jako odrębne osoby prawne od SP, pojawił się problem ...