Zasada demokratycznego państwa prawnego - wyklad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada demokratycznego państwa prawnego - wyklad - strona 1

Fragment notatki:

Zasada demokratycznego państwa prawnego
Praworządności: organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (nie jest związany podstawą prawną podaną przez stronę), tak więc podstawą prawną decyzji administracyjnej nie mogą być przykładowo preambuły aktów normatywnych, uchwały Rady Ministrów czy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
Legalności: organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zobowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa w znaczeniu ustawy, każde działania powinno mieć oparcie w normie prawnej rangi ustawowej w postaci upoważnienia: do podjęcia działania, do podjęcia działania w określonej formie, do podjęcia działania w określonych warunkach
Równości wobec prawa: oznacza równość stosowania prawa i równość w prawie, czyli wymóg, aby prawo nie zawierało w swej treści rozróżnień faworyzujących bądź dyskryminujących pewne grupy obywateli, zasada ta zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na obywatelstwo
Lex retro non agit: oznacza ona, że nie należy stanowić norm prawnych nakazujących stosowanie nowo ustanowionych norm do zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie tych nowych norm, z którymi prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych przez te normy, w razie wątpliwości należy przyjąć, że każdy przepis normuje przyszłość a nie przeszłość, wyjątki mogą nastąpić w sytuacji, gdy wymagają tego względy sprawiedliwości społecznej albo gdy chodzi o modyfikację prawa podmiotowego na korzyść obywateli
Prawo do sądu: każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw, wymaga się od ustawodawcy, aby wszelkie sprawy, w których jednostka może zostać dotknięta przez prawo, mogły być przedmiotem postępowania sądowego.
Pomocniczości: organy administracji publicznej powinny być zlokalizowane możliwie najbliżej obywatela i to jednocześnie w taki sposób, aby obywatele mogli w jak najszerszym zakresie , samodzielnie lub przynajmniej pośrednio, uczestniczyć w sprawowaniu administracji publicznej, to państwo pomaga obywatelom a nie obywatele państwu, zadanie przypadające państwu powinno być realizowane jak najbliżej obywatela i z jego udziałem
Proporcjonalności: państwo i organy administracji mogą ingerować w prawa obyte li w sposób rozsądny i racjonalny, jednocześnie nie nadużywając przysługujących im środków i kompetencji, szkodząc w ten sposób obywatelowi, powinny zachować odpowiednie proporcje między celami działania administracji a ostrością używanych w tych celach środków, organy adm. publicznej powinny brać pod uwagę proporcje między ochroną dobra ogólnego i dobra indywidualnego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz