Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 52

Historia prawa - BGB

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2373

BGB (1900r.) Uchwalony w 1896 roku, a wprowadzony w życie w 1900 roku był owocem prac niemieckich pandektystów, czyli znawców recypowanego prawa rzymskiego, szczególne z Corpus Iuris Civilis. Myśl spisania kodeksu cywilnego pojawiła się już w 1814 roku, niejako w odpowiedzi na KN. Idea skodyfikowa...

Historia prawa wykłady- Franciscana

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Franciscana (1803) W 1796 roku zakończyły się pracę, nad nową kodyfikacją prawa karnego. Franciszek II, bo od jego imienia nosi nazwę ta kodyfikacja wprowadził najpierw w 1797 roku kodeks, na ziemie dołączone do monarchii w III zaborze, celem...

Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

ŚWIADCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY Funkcje odszkodowania Trzy rodzaje funkcji społecznych: funkcja kompensacyjna- polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie nastąpiło funkcja rep...

Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika - omówienie ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

OGÓLNE REGÓŁY OKREŚLAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA Wprowadzenie Jeżeli dłużnik zachowuje się w sposób niezgodny z treścią zobowiązania to jego zachowanie uzyskuje kwalifikację zachowania bezprawnego. Chodzi tu o bezprawność względną, która polega na naruszeniu powinności ciążących na wszystkich c...

Ograniczenie swobody zawierania umów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

OGRANICZENIA SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW Uwagi wstępne Jakiekolwiek ograniczenie swobody decydowania o zawieraniu umowy musi być zawsze zrelatywizowane do treści umowy. Ograniczenia muszą wskazywać, jakich umów strony nie mogą swobodnie zawierać. Ograniczenia

Okoliczności egzoneracyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

OKOLICZNOŚCI EGZONERACYJNE Uwagi wstępne Okoliczności egzoneracyjne obejmują: Siłę wyższą Okoliczności, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego Okoliczności, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub posiadacz pojazdu nie ponosi od...

Opóźnienie i zwłoka dłużnika - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

OPÓŹNIENIE I ZWŁOKA DŁUŻNIKA Wprowadzenie Chodzi tu o sytuacje, gdy świadczenie wprawdzie jest możliwe do spełnienia, ale nie zostało w terminie wykonane. Niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia może nastąpić wskutek okoliczności: za które dłużnik ponosi odpowiedzialność- za winę własną lu...

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

OSOBY PONOSZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA Uwagi wstępne Rozwój techniki doprowadził do stosowania urządzeń oraz mechanizmów, które powodują powstanie poważnych zagrożeń dla otoczenia. Na zasadzie ryzyka odpow...

Pieniądz - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

PIENIĄDZ Pojęcie Powszechny znak miary odniesiony do swoistych obiektów, jakimi są dobra lub usługi występujące w obrocie gospodarczym. Obiekty te mierzy się przyrównując je do jakiejś powszechnej jednostki pomiaru. Funkcje Dwie z nich maja podstawową doniosłość: pieniądz służy do określenia wa...

Podmioty wykonania zobowiązania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

PODMIOTY WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA Osoby wykonujące Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia jedynie wtedy, gdy wynika to, z: Treści czynności prawnej Ustawy Właściwości świadczenia (związek pomiędzy cechami indywidualnymi dłużnika a jakością świadczenia) Poza tymi przypadkami świadczenie moż...