Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 53

Prawo cywilne - podmioty - omówienie - Zawiadomienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

PODMIOTY Podmiot odpowiedzialny Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną produktem niebezpiecznym jest jego producent, ale tylko taki, który wytwarza go w zakresie swojej działalności gospodarczej. Chodzi również o wytwórcę materiału, surowca, albo części składowej produktu, chyba, że przycz...

Pojęcie i charakter prawny wzorca umowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY WZORCA UMOWY Wzorzec umowy Należy odnieść go do jednostronnie przygotowanych z góry przed zawarciem umowy, gotowych klauzul umów. Wzory umów redagowane są w postaci formularzy określających treść konkretnej umowy z pozostawieniem miejsc pustych dla skonkretyzowania zmie...

Pojęcie i sposób spełnienia świadczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Pojęcie Zobowiązanie pieniężne- Świadczenie pieniężne polega na przekazaniu z majątku dłużnika do majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych. W zobowiązaniu opiewającym na świadczenie pieniężne jego spe...

Prawo cywilne - poszkodowany

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

POSZKODOWANY Reguła ogólna Odpowiedzialność z art. 435 i 436 KC obejmuje wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek. Uprawnionym do żądania odszkodowania może być osoba trzecia w stosunku do prowadzącego przedsiębiorstwo lub do posiadacza pojazdu mechanicznego, jak i podmiot pozostający wobec tych osó...

Prawo cywilne - potrącenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

POTRĄCENIE Pojęcie Potrącenie polega na umorzeniu dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności w następstwie złożenia oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Instytucja ta uchyla konieczność realnego wykonania świadczeń przez obie strony. Zostają one zaspokojone przez zwo...

Powstanie stosunku zobowiązaniowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO Uwagi wstępne Zobowiązanie- powstaje w następstwie ziszczenia się zdarzeń prawnych. Czynności prawne Największą rolę odgrywają umowy, stanowiące główny instrument organizujący stosunki zobowiązaniowe i objętą nimi wymianę dóbr lub usług. Poza umowami także jed...

Produkt niebezpieczny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

PRODUKT NIEBIEZPIECZNY Produkt Produkt- rzecz ruchoma, choćby została ona połączona z inną rzeczą a także zwierzęta i energię elektryczną. Takie rzeczy ruchome, które utraciły tę cechę w skutek połączenia ich z inną rzeczą - ruchomością lub nieruchomością- stając się ich częściami składowymi Prod...

Przedmiot wykonania zobowiązania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

PRZEDMIOT WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA Rzeczy oznaczone co do gatunku Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a ich jakość nie została oznaczona ani przez czynność prawną lub właściwe przepisy, ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy śre...

Przesłanki ochrony - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

PRZESŁANKI OCHRONY (pauliańskiej) Chroniona wierzytelność wierzytelność musi być zaskarżalna (nie jest konieczne aby była wymagalna) ochroną pauliańską objęte są tylko wierzytelności pieniężne (te które od początku opiewały na świadczenia w pieniądzu, ale także o wartości pieniężnej

Przesłanki odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Zasada odpowiedzialności Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Ten, kto z działalności gospodarczej odnosi korzyść, powinien także ponosić ryzyko niebezpieczeństw z tym związanych dla innych i odpowiadać za szkody stąd wynikłe, mimo iż są one pr...