Opóźnienie i zwłoka dłużnika - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opóźnienie i zwłoka dłużnika - omówienie  - strona 1 Opóźnienie i zwłoka dłużnika - omówienie  - strona 2 Opóźnienie i zwłoka dłużnika - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

OPÓŹNIENIE I ZWŁOKA DŁUŻNIKA
Wprowadzenie
Chodzi tu o sytuacje, gdy świadczenie wprawdzie jest możliwe do spełnienia, ale nie zostało w terminie wykonane.
Niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia może nastąpić wskutek okoliczności:
za które dłużnik ponosi odpowiedzialność- za winę własną lub osób wskazanych w art. 474 KC- przybiera postać zwłoki
za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności
Następstwa zwykłego opóźnienia
Wierzyciel może zgodnie z ogólnymi zasadami domagać się wykonania zobowiązania, lecz nie ma z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi odsetki za czas opóźnienia, chociażby wierzyciel nie poniósł żadnej z tego powodu szkody. Wierzyciel może domagać się odsetek ustawowych, a wyższych tylko wtedy, gdy zostały one przez strony ustalone.
Następstwa zwłoki
Wierzyciel może domagać się od dłużnika spełniania świadczenia
Następstwa polegają na zastosowaniu zasady, wg której wierzyciel może domagać się naprawienia wynikłej dla niego stąd szkody. Jeżeli domaga się on spełnienia świadczenia, to odszkodowanie należy mu się tylko za szkodę wynikłą z nieterminowego wykonania zobowiązania. Jeżeli w skutek zwłoki świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub w przeważającym stopniu, to może go nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Ogólne reguły odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika ulegają obostrzeniu, jeżeli w czasie trwania zwłoki rzecz oznaczona, co do tożsamości, będąca przedmiotem świadczenia, została utracona lub uszkodzona. Z odpowiedzialności zwalnia dłużnika tylko dowód, że utrata lub uszkodzenie rzeczy nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym (dłużnik odpowiada za przepadek)
Wierzycielowi przysługuje uprawnienie do wykonania zastępczego w razie niewykonania w trzech sytuacjach:
gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzyciel może nabyć na koszt dłużnika taką samą ilość rzeczy tego samego rodzaju albo może żądać od dłużnika ich wartości
gdy świadczenie polega na czynieniu tego rodzaju, że nie wymaga ono osobistego działania dłużnika, wierzyciel może żądać upoważnienia przez sąd do wykonania należnej czynności na koszt dłużnika
gdy świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może żądać upoważnienia sądu do usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. Następstwa zwłoki w umowach wzajemnych
Wierzyciel może żądać wykonania pierwotnego świadczenia lub może wykonać na koszt dłużnika świadczenie zastępcze, zachowując w obu przypadkach roszczenie odszkodowawcze dla naprawienia wynikłej ze zgody szkody. Jeżeli skorzysta z tych roszczeń to dotychczasowy stosunek zobowiązaniowy trwa nadal i w konsekwencji wierzyciel sam zobowiązany jest do wykonania swojego świadczenia wzajemnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz