Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 51

Zakres obowiązywania TUE i TFUE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

Zakres obowiązywania TUE i TFUE - zakres czasowy, terytorialny, podmiotowy) a) zakres czasowy: są to umowy nieograniczone terminowo, uchylenie mocy obowiązującej jedynie w oparciu o prawnomiędzynarodową procedurę przewidzianą w konwencji wi...

Zasady prawa europejskiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 630

Zasady prawa europejskiego. Służą do interpretacji aktów a) zasady tworzenia/ stanowienia b) stosowania- interpretacja i realizacja ad a) 1) zasada subsydiarności/pomocniczości- UE może wydać akt tylko wtedy gdy to lepiej przyczyni si...

CULPA IN CONTRAHENDO - Zawarcie umowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

CULPA IN CONTRAHENDO Zawarcie umowy powoduje powstanie określonych obowiązków, a ich niedopełnienie przez stronę zobowiązaną naraża ją na tzw. odpowiedzialność kontraktową. Naruszanie powszechnie obowiązujących reguł postępowa...

Czyny niedowzwolone

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

CZYNY NIEDOZWOLONE POJĘCIE Do czynów niedozwolonych ustawa zalicza nie tylko zawinione działania człowieka, ale i innego rodzaju zachowania ludzkie oraz zdarzenia, które nawet do tej klasy zjawisk nie należą. Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną

Prawo cywilne - dług

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Dług Dług- zespół obowiązków dłużnika. Wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela, określonego wierzytelnością. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, ...

Kwalifikacja prawna świadczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Kwalifikacja prawna świadczenia Trzy poglądy: Świadczenie zawsze jest przejawem woli dłużnika, mającej na celu wykonanie ciążącego na nim obowiązku prawnego i stanowi czynność prawną, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Sp...

Miejsce i funkcje prawa zobowiązań w systemie prawnym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1414

MIEJSCE I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ W SYSTEMIE PRAWNYM Dział prawa cywilnego Prawo cywilne stanowi odrębną gałąź systemu prawnego. Gałąź ta dzieli się na działy. Regulują one stosunki majątkowe typu względnego, czyli prawa podmiotowe (wierzytelności) skuteczne wobec określonych indywidualnie podmio...

Prawo cywilne - nominalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

NOMINALIZM Pojęcie Zasada nominalizmu- zobowiązanie pieniężne należy spełnić przez zapłatę tej samej sumy pieniężnej, na jaką opiewał dług w chwili jego powstania. Zasada ta opiera się na założeniu, że jednostki pieniężne mają pewną stałą wartość określoną przez państwo, która wyrażona jest na

Prawo cywilne - odnowienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

ODNOWIENIE Pojęcie Konstruowane, jako umowę zawartą między wierzycielem a dłużnikiem, w której strony postanawiają, że dotychczasowe zobowiązanie zostanie umorzone w związku z powstaniem nowego stosunku zobowiązaniowego. Nowy stosunek powinien różnić się od starego: albo inny świadczeniem albo i...

Odpowiedzialność za wyrzucanie lub wylanie przedmiotu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZUCENIE SPADNIĘCIE LUB WYLANIE PRZEDMIOTU Podmiot i przesłanki Ten, kto zajmuje pomieszczenie, odpowiada za szkodę wyrządzoną w następstwie wyrzucenia, wylania lub spadnięcia z tego pomieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu. Chodzi tu o każdą osobę, która faktycznie włada wyod...