Prawo cywilne - dług

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - dług - strona 1 Prawo cywilne - dług - strona 2

Fragment notatki:

Dług
Dług- zespół obowiązków dłużnika. Wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela, określonego wierzytelnością. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje to także tym zwyczajom.
Obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. Wierzycielowi mogą przysługiwać względem dłużnika także uprawnienia kształtujące, które realizują się bez współdziałania dłużnika. (np. wybór świadczenia alternatywnego jest czynnością prawo kształtującą, wskazującą, jakie świadczenie ma dłużnik spełnić)
Korelatywność długu i wierzytelności pozwala ustalić treść jednego z tych elementów przez określenie treści drugiego elementu.
Głównym celem zobowiązania jest zaspokojenie interesu wierzyciela i temu celowi podporządkowane zostały obowiązki dłużnika (obowiązek świadczenia)
Zobowiązanie gaśnie, gdy wierzyciel został zaspokojony nie tylko przez dłużnika, lecz również przez osobę trzecią, albo gdy spośród kilku dłużników jeden wykonał świadczenie.
Rozszerzona skuteczność
Ochronę interesów wierzyciela uzasadnia rozszerzenie skuteczności jego wierzytelności poza ścisły stosunek względny (poza dłużnika).
Ochrona interesów wierzyciela wymaga skierowania roszczenia do osób, które stoją poza pierwotnym węzłem zobowiązaniowym, a które jednak efektywnie mogą zaspokoić wierzyciela. Instytucje służące poszerzonej ochronie wierzyciela:
instytucja skargi paulińskiej - ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
instytucja ukształtowana w art. 59 KC.- w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej z tym zastrzeżeniem, że osoba zawierająca umowę musiała wiedzieć o wcześniejszym roszczeniu osoby trzeciej, chyba że umowa była nieodpłatna.
Ochrona wierzyciela na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych- jeżeli spełnione zostaną ogólne przesłanki tej odpowiedzialności. Polegają one w szczególności na tym, że osoba trzecia bezprawnie i w sposób zawiniony uniemożliwi dłużnikowi wykonanie zobowiązania. Roszczenie wierzyciela zmierza do naprawienia wyrządzonej mu przez osobę trzecią szkody
Zobowiązania realne- osiągają cel przez swoiste wyznaczenie osoby dłużnika- polega ono na pośrednim wskazaniu jej przez określenie sytuacji tej osoby wobec danej rzeczy. Powstają tylko w przypadkach wyraźnie w ustawie przewidzianych.
Ochrona bezwzględna- KC przewidział tego rodzaju sytuację w odniesieniu do najemcy lokalu, któremu art. 690 KC zapewnia ochronę prawa do używania lokalu, a także wobec prawa dożywocia, które obciąża nieruchomość. Z wierzytelnością tą ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz