Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika - strona 1 Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika - strona 2

Fragment notatki:

Uprawnienia wierzyciela - obowiązki dłużnika I. Charakter więzi prawnej Stosunki zobowiązaniowe należą do tej kategorii stosunków cywilnoprawnych, które stwarzają miedzy uczestnikami więzi o charakterze względnym tzn., że są one skuteczne tylko między stronami stosunku cywilnoprawnego, jest to skuteczność inter partes. Wyjątkowo więź stosunku może się rozciągnąć na oznaczoną osobę trzecią.
Tak, więc podmiot obciążony obowiązkiem świadczenia jest obowiązany do określonego zachowania się (działania lub zaniechania) jedynie wobec uprawnionego. Uprawniony z kolei może żądać zachowania się zgodnego z jego uprawnieniem tylko od dłużnika.
Ochrona prawna zobowiązania jako wierzytelności nie rozciąga się erga omnes, lecz ogranicza się jedynie do ściśle oznaczonej osoby - dłużnika.
Zwiększona ochrona prawna skuteczna wobec osób stojących poza stosunkiem zobowiązaniowym wynika z::
art. 59 - „ W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, (a więc m.in. roszczeniu wynikającemu ze stosunku zobowiązaniowego), osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.” art. 415 i n. kc - czyny niedozwolone ; ilekroć osoba trzecia względem istniejącego stosunku zobowiązaniowego ze swej winy wyrządzi szkodę wierzycielowi przez to, że uniemożliwi wykonanie zobowiązania przez dłużnika; różnica w stosunku do art. 59 kc sprowadza się do przesłanek, od których zależy podniesienie roszczenia (m.in. element szkody i winy osoby uniemożliwiającej wykonanie świadczenia dłużnika), jak również do skutków tego roszczenia (naprawienie szkody, a nie uznanie czynności prawnej za bezskuteczną);
art. 527 i n. kc - roszczenia pauliańskie - ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika; gdy osoba trzecia względem stosunku zobowiązaniowego między wierzycielem i dłużnikiem zawiera z tym ostatnim czynność prawną zmniejszającą jego majątek w taki sposób, że wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo powiększa stopień swej niewypłacalności; wierzycielowi służy wówczas roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do niego; przesłanką podniesienia roszczenia jest by dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o ty wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła dowiedzieć (z zastrzeżeniem pewnych odmienności dla nieodpłatnego uzyskani korzyści);
niektóre prawa względne mogą uzyskać zwiększoną ochronę wobec osób trzecich po wpisaniu ich do ksiąg wieczystych;


(…)

… od strony wierzytelności. Od obowiązku świadczenia odpowiadającego treści zobowiązania dłużnik nie może się zwolnić bez zgody wierzyciela, dając odszkodowanie. Art. 438 § 2 kc: „Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.”
Odpowiedzialność dłużnika za dług jest odpowiedzialnością majątkową.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz