Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika - omówienie  - strona 1 Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika - omówienie  - strona 2 Ogólne reguły określające odpowiedzialność dłużnika - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

OGÓLNE REGÓŁY OKREŚLAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA
Wprowadzenie
Jeżeli dłużnik zachowuje się w sposób niezgodny z treścią zobowiązania to jego zachowanie uzyskuje kwalifikację zachowania bezprawnego. Chodzi tu o bezprawność względną, która polega na naruszeniu powinności ciążących na wszystkich członkach społeczeństwa. Stanowi ona przesłankę odpowiedzialności deliktowej, której treścią jest obowiązek naprawienia szkody. W razie naruszenia zobowiązania przez dłużnika wierzycielowi przysługuje droga sądowa prowadząca do przymusowego wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią.
Odpowiedzialność odszkodowawcza (odpowiedzialność kontraktowa)
Z odpowiedzialnością kontraktową należy łączyć;
Zdarzenie, z którym system prawny wiąże czyjąś odpowiedzialność
Związek przyczynowy między tym zdarzeniem a
Powstałą szkodą
Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje tylko szkody majątkowe. Rekompensata obejmuje tylko szkody bezpośrednio poniesione przez samego pokrzywdzonego
Dłużnik odpowiada za stratę (np. wartość utraconego świadczenia, lub zmniejszona wartość świadczenia) jak i za utracone korzyści. Wina
Elementem stanu faktycznego, z którym związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza jest naruszenie zobowiązania przez dłużnika, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania.
Art. 472 KC mówi, że jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy, albo z czynności prawnej nie wynika nic innego dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności Wzorzec należytej staranności należy konstruować wg kryteriów obiektywnych. Powinno się go tworzyć przez ustalenie, jakie są oczekiwania społeczne wobec osób, które znalazły się w sytuacji określonego typu. Dłużnik odpowiada za swoje zachowanie, z którego to względu można mu postawić zarzut. Najwyższym stopniem winy jest wina umyślna.-Polega na tym, że albo dłużnik chce naruszyć ciążące na nim obowiązki powinnego zachowania albo przewidując możliwość takiego zachowania godzi się na to. Wszystkie postacie winy umyślnej w prawie cywilnym określa się mianem niedbalstwa. Niedbalstwo- można zarzucić temu, kto, nie dochował należytej staranności w sytuacji, gdy powinien i zarazem mógł zachować się prawidłowo. Same strony mogą rozszerzyć w umowie zakres okoliczności, za które dłużnik nie będzie odpowiadał. Dłużnik może przejąć odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo w przypadku, gdy ustawa ogranicza jego odpowiedzialność do winy umyślnej. Ponadto strony mogą złagodzić odpowiedzialność dłużnika.
Odpowiedzialność na zasadzie winy może być przypisana tylko osobie poczytalnej.


(…)

… wymienionych w art. 474 KC trzeba przyłożyć tę samą miarę odpowiedzialności, co do samego dłużnika. Ciężar dowodu
Na wierzycielu spoczywa ciężar dowodu, co do następujących trzech okoliczności:
że dłużnik nie wykonał zobowiązania albo, że wykonał je nienależycie- z faktem tym zostało sprzężone domniemanie, że nastąpiło to w skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność
że wierzyciel poniósł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz