Sposób wykonywania zobowiązań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób wykonywania zobowiązań - strona 1 Sposób wykonywania zobowiązań - strona 2 Sposób wykonywania zobowiązań - strona 3

Fragment notatki:

Sposób wykonywania zobowiązań - 354 k.c. (będzie zmieniany) - zgodnie z treścią zobowiązania, w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu, zgodnie z zasadami współżycia, w sposób odpowiadający zwyczajom; §2 obowiązek lojalności stron wobec siebie.
Wnioski szczególne z §2 wysunięte przez Sąd Najwyższy:
obowiązek słowa - strony winny zawiadamiać drugą, jeśli coś ma znaczenie dla wykonania umowy - np. zmiana miejsca zamieszkania
obowiązek współdziałania - wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego od dłużnika, choćby cała wierzytelność była już wymagalna - nie ma zastosowania, gdy świadczenie jest świadczeniem niepodzielnym
Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że świadczeniem podzielnym, które można wykonać w częściach jest zawsze świadczenie pieniężne (Jeżeli ktoś jest mi winien 1mln a w terminie płatności daje mi 1gr to muszę ten 1gr przyjąć, bo w przeciwnym wypadku popadnę w zwłokę, że nie przyjąłem świadczenia częściowego)
„dłużnik powinien świadczyć zgodnie z treścią zobowiązania” - ale jeżeli spełnienie świadczenia zgodnie z treścią jest nadmiernie utrudnione dla dłużnika, to gdy dłużnik zwróci się z propozycją zmiany przedmiotu świadczenia, wierzyciel powinien wyrazić na to zgodę. (nadmiernie utrudnione - gdym je wykonał to tracę więcej niż gdybym miał zapłacić odszkodowanie z tytułu niewykonania świadczenia z danej umowy - sąd tutaj decyduje). Ewentualna zgoda wierzyciela jest traktowana jako zawarcie nowej umowy (tamta wygasa, powstaje nowa).
Miejsce wykonania zobowiązania - miejsce określone w umowie, gdy umowa nie określa - 454 k.c.
Art. 454. [ Miejsce spełnienia świadczenia ]
§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa
Czyli: dług odbiorczy - w siedzibie dłużnika
dług oddawczy - w siedzibie wierzyciela (pieniądze)
Czas wykonania zobowiązania - w pierwszym rzędzie wynika z natury zobowiązania, po drugie z woli strony - jeśli żadne z tych to po wezwaniu przez wierzyciela dłużnika do świadczenia.


(…)

… do porozumienia stron w odniesieniu do konkretnej umowy, bowiem zezwala nam na to swoboda umów, albo ponieważ przepis szczegółowy tak stanowi. - rażące niedbalstwo dłużnika
Największe znaczenie będą miały trzy podstawowe grupy i dłużnik będzie odpowiadał za nie zachowanie należytej staranności w wyniku swojego zobowiązania. Następuje podział jego zachowań ze względu na staranność lub też niestaranność…
… dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia.
§ 2. Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.
Należy świadczyć do rąk wierzyciela
Art. 464. [ Świadczenie do rąk osoby okazującej pokwitowanie ]
Świadczenie do rąk osoby, która okazuje pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia dłużnika, chyba że było zastrzeżone, iż świadczenie ma nastąpić do rąk własnych wierzyciela, albo chyba że dłużnik działał w złej wierze.
Jeśli świadczenie odbierze osoba nieuprawniona lub niezdolna do odbioru to nie wywołuje ono skutku - wierzytelność nie wygasa.
Wyjątek - jeśli mimo dokonania świadczenia osobie nieuprawnionej zostanie ono obrócone…
….
Art. 108. [ Czynność prawna z pełnomocnikiem ]
Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony
Czyli, że świadcząc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz