Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 23

Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Jeżeli RPO postanowi samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, to przysługują mu w tym zakresie następujące uprawnienia: prawo badania, nawet bez uprzedzenia, każdej sprawy na miejscu, prawo żądania składania wyjaśnień prawo żądania przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej organy ...

Statut czynności prawnych Mortis Causa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

STATUT CZYNNOŚCI PRAWNYCH MORTIS CAUSA. Prawo właściwe. Art.35 o ważności testamentu i innych czynnościach prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności, wystarczy jednak zachowanie for...

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

STOSUNKI OSOBISTE I MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI. Prawo właściwe. Wśród unormowań właściwości prawa dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami wyróżnić można : Takie które przywiązują wagę do okoliczności związanych z osobą jednego z małżonka Takie które wiążą właściwość prawa z oko...

Treść czynności prawnej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

TREŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ JAKO PRZESŁANKA JEJ WAŻNOŚCI. Treść czynności prawnej jako przesłanka ważności czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla czynności prawnej, o którą chodzi lex causae. Czynność prawna nie może naruszyć norm bezwzględnie wiążących prawa dla niej właściwego. W prawie któ...

Wykład - unieważnienie małżeństwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA. USTALENIE ISTNIENIA LUB NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA. Prawo właściwe. Ustawa z 1965 reguluje jedynie właściwość prawa dla unieważnienia małżeństwa : Art.16 - „ Do unieważnienia małżeństwa stosuje się prawo o...

Wykład - uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

UZNANIE ZA ZMARLEGO I STWIERDZENIE ZGONU. Do uznania osoby zaginionej za zmarłą stosuje się jej prawo ojczyste. To samo dotyczy stwierdzenia zgonu. Gdy w sprawie o uznanie cudz...

Wykład - wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

WADY OŚWIADCZENIA WOLI. Wady oświadczenia woli jako przesłanka ważności czynności prawnej podlegają prawu właściwemu dla czynności prawnej, której dotyczą (lex causae). Także wpływ choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego na ważność czynności prawnej należy oceniać nie na podstawie prawa ws...

Wybór statutu kontraktowego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Wybór statutu kontraktowego. Uwagi ogólne. Określenie prawa właściwego dla umownego stosunku zobowiązaniowego może nastąpić w drodze wyboru prawa, dokonanego przez strony stosunku. Wybór prawa, spełniającego funkcję łącznika normy kolizyjnej...

Wyjątek na rzecz polskiej legislacji - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

WYJĄTEK NA RZECZ POLSKIEJ LEGIS LOCI ACTUS ART.10 PPM Wyjątek od zasady właściwości legis patriae przy ocenie zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej na rzecz właściwości polskiej legis loci actus przewiduje art. 10 ppm „Jeżeli cudzoziemiec niezdolny wg swojego prawa ojczystego dokonał w P...