Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami - wykład - strona 1 Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami - wykład - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNKI OSOBISTE I MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI.
Prawo właściwe.
Wśród unormowań właściwości prawa dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami wyróżnić można :
Takie które przywiązują wagę do okoliczności związanych z osobą jednego z małżonka
Takie które wiążą właściwość prawa z okolicznościami zachodzącymi po stronie obojga małżonków
Wyjątki na rzecz legis rei sitae
Możliwy w niektórych systemach wybór prawa
17.1 ppm „Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu.
Każdoczesne wspólne prawo ojczyste stron rozstrzyga także o dopuszczalności zawarcia, zmiany, rozwiązania majątkowej umowy małżeńskiej.”
17.2 dotyczy stosunków majątkowych wynikających z majątkowych umów małżeńskich.
Stosunki te podlegają wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili zawarcia umowy.
Do stosunków z 17.1 i 17.2, odnosi się 17.3 „ w braku wspólnego prawa ojczystego małżonków prawem właściwym jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie”.
Przy ustaleniu istnienia wspólnego prawa ojczystego małżonków - w razie wielorakiego obywatelstwa któregokolwiek z nich lub obojga - wskazówki w aart.2 ppm
Jeśli strony mają wspólne prawo ojczyste, lecz nie można ustalić jego treści, stosować należy 17.3m- właściwa będzie wspólna lex domicilli.
Ujęcie subokreślnika temporalnego:
- 17.1 - właściwość każdoczesnego statutu
- 17.2 - przywiązuje wagę do powiązania z chwili zawarcia umowy
Uzupełnić
Kilkustopniowe rozwiązanie przewidują bilateralne konwencje podpisane przez Polskę.
Występujące w nich reguły w grupy ujęto:
jeżeli małżonkowie są obywatelami tego samego państwa - stosuje się prawo tego państwa.
Jeżeli każdy z małżonków jest obywatelem innej strony konwencji - właściwe jest prawo tej strony, na której terytorium małżonkowie mają miejsce zamieszkania.
Jeżeli jednak w sytuacji opisanej w 2 każdy z małżonków mieszka na terytorium innej strony konwencji - stosuje się albo prawo tej strony, na której obszarze oboje mieszkali ostatnio, albo prawo te strony konwencji, przed której sądem toczy się postępowanie.
W braku ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium jednej ze stron konwencji - właściwość prawa tej strony w której zawisł spór - polsko - węgierska.


(…)

… zamieszkania, dopuszczalność zawarcia, zmiany, rozwiązania majątkowej umowy małżeńskiej, reżim wspólności lub rozdzielności majątkowej, zarząd majątkiem wspólnym, upoważnienie do działania za drugiego małżonka, obowiązek alimentacyjny między małżonkami, odpowiedzialność za długi.
Prawem właściwym do oceny ważności majątkowej umowy małżeńskiej oraz stosunków majątkowych wynikających z takiej umowy jest prawo wskazane przez 17.2
Zdolność i forma podlegają prawu wskazanemu przez odrębne normy kolizyjne, miarodajne dla zdolności 9.1 i formy 12 ppm.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz