Problem zbiegu łączników-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem zbiegu łączników-opracowanie - strona 1 Problem zbiegu łączników-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Problem zbiegu (kolizji) łączników: W jednej normie prawnej może być wykorzystane kilka łączników. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy w normie kolizyjnej mamy do czynienia ze wskazaniem elementów powiązanych z dwoma systemami prawnymi; w efekcie mogą mieć zastosowanie 2 różne systemy prawne równolegle np. art. 22 ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe: § 1. Przysposobienie podlega prawu ojczystemu przysposabiającego . § 2. Jednakże przysposobienie nie może nastąpić bez zachowania przepisów prawa ojczystego osoby, która ma być przysposobiona , o ile dotyczą one zgody tej osoby, zgody jej przedstawiciela ustawowego oraz zezwolenia właściwego organu państwowego, a także ograniczeń przysposobienia z powodu zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania na miejsce zamieszkania w innym państwie. Z kolizją łączników mamy także do czynienia, gdy norma wskazuje kilka elementów powiązanych z jednym obszarem prawnym albo prawo właściwe ustala się przez jeden wskazany w normie element, ale dotyczący kilku podmiotów np. art. 31 ww. ustawy (dot. deliktów): § 1. Zobowiązanie nie wynikające z czynności prawnej podlega prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania. § 2. Jednakże, gdy strony są obywatelami tego samego państwa i mają w nim miejsce zamieszkania, właściwe jest prawo tego państwa . § 3. Prawo właściwe według przepisów paragrafów poprzedzających rozstrzyga, czy osoba ograniczona w swej zdolności ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Możliwy jest także tzw. alternatywny zbieg łączników, który polega na tym, że norma nakazuje alternatywnie uwzględnić jakiś jeden lub drugi element stanu faktycznego, przy czym oba warianty są równoprawne, np. art. 12 ww. ustawy: Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności . Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana . UWAGA! Generalnie problem zbiegu łączników rozwiązuje instytucja odesłania - patrz dalej. Inny charakter, w porównaniu z łącznikami alternatywnymi mają łączniki posiłkowe . Polegają one na tym, że norma kolizyjna wskazuje jeden podstawowy element, który trzeba uwzględnić - łącznik podstawowy; jeżeli element ten będzie miał miejsce stosujemy prawo wskazane według łącznika podstawowego, jeżeli nie nastąpi - posiłkowo stosujemy inny wariant. Różnica w stosunku do łączników alternatywnych polega na tym, że łączniki alternatywne są równoprawne i można wybrać jeden z nich, w przypadku zaś łączników posiłkowych, drugi łącznik działa dopiero wtedy, gdy nie ma zastosowania łącznik pierwszy. Przykład stanowić tu będzie art. 17 ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz