Prawo prywatne międzynarodowe

note /search

Statut czynności prawnych Mortis Causa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1099

STATUT CZYNNOŚCI PRAWNYCH MORTIS CAUSA. Prawo właściwe. Art.35 o ważności testamentu i innych czynnościach prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności, wystarczy jednak zachowanie for...

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

STOSUNKI OSOBISTE I MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI. Prawo właściwe. Wśród unormowań właściwości prawa dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami wyróżnić można : Takie które przywiązują wagę do okoliczności związanych z osobą jednego z małżonka Takie które wiążą właściwość prawa z oko...

Treść czynności prawnej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

TREŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ JAKO PRZESŁANKA JEJ WAŻNOŚCI. Treść czynności prawnej jako przesłanka ważności czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla czynności prawnej, o którą chodzi lex causae. Czynność prawna nie może naruszyć norm bezwzględnie wiążących prawa dla niej właściwego. W prawie któ...

Wykład - unieważnienie małżeństwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA. USTALENIE ISTNIENIA LUB NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA. Prawo właściwe. Ustawa z 1965 reguluje jedynie właściwość prawa dla unieważnienia małżeństwa : Art.16 - „ Do unieważnienia małżeństwa stosuje się prawo o...

Wykład - uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

UZNANIE ZA ZMARLEGO I STWIERDZENIE ZGONU. Do uznania osoby zaginionej za zmarłą stosuje się jej prawo ojczyste. To samo dotyczy stwierdzenia zgonu. Gdy w sprawie o uznanie cudz...

Wykład - wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

WADY OŚWIADCZENIA WOLI. Wady oświadczenia woli jako przesłanka ważności czynności prawnej podlegają prawu właściwemu dla czynności prawnej, której dotyczą (lex causae). Także wpływ choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego na ważność czynności prawnej należy oceniać nie na podstawie prawa ws...

Wybór statutu kontraktowego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

Wybór statutu kontraktowego. Uwagi ogólne. Określenie prawa właściwego dla umownego stosunku zobowiązaniowego może nastąpić w drodze wyboru prawa, dokonanego przez strony stosunku. Wybór prawa, spełniającego funkcję łącznika normy kolizyjnej...

Wyjątek na rzecz polskiej legislacji - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

WYJĄTEK NA RZECZ POLSKIEJ LEGIS LOCI ACTUS ART.10 PPM Wyjątek od zasady właściwości legis patriae przy ocenie zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej na rzecz właściwości polskiej legis loci actus przewiduje art. 10 ppm „Jeżeli cudzoziemiec niezdolny wg swojego prawa ojczystego dokonał w P...

Zakres statutu rzeczowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1575

Zakres statutu rzeczowego. Do zakresu zastosowania statutu rzeczowego należy ocena powstania, zmiany, przeniesienia, wygaśnięcia praw rzeczowych. Statutowi temu podlegają czynności prawne wywołujące skutki prawnorzeczowe. Tytuł nabycia prawa rzeczowego (np. umowa zobowiązująca do przeniesienia wł...

Zakres zastosowania prawa właściwego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

Zakres zastosowania prawa właściwego. Stan prawny na tle ustawy z 1965. Prawu właściwemu dla czynności prawnej ( statutowi kontraktowemu lub statutowi jednostronnej czynności prawnej) podlega ocena zarówno samego źródła zobowiązania (umowy lub czynności prawnej jednostronnej), jak i powstałego z c...