Wybór statutu kontraktowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór statutu kontraktowego - wykład - strona 1 Wybór statutu kontraktowego - wykład - strona 2 Wybór statutu kontraktowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wybór statutu kontraktowego.
Uwagi ogólne.
Określenie prawa właściwego dla umownego stosunku zobowiązaniowego może nastąpić w drodze wyboru prawa, dokonanego przez strony stosunku.
Wybór prawa, spełniającego funkcję łącznika normy kolizyjnej.
Wybór prawa stanowi przejaw autonomii woli, pozwala stronom osiągnąć znaczny stopień pewności prawnej.
Strony uzyskują możliwość dostosowania zawieranej umowy do wymagań wynikających z prawa, które w razie sporu zostanie zastosowane przez organ rozstrzygający spór.
Nie muszą zbyt szczegółowo określać w umowie swych praw i obowiązków gdyż w sposób jasny wynikają z prawa wybranego.
Mogą do treści umowy wprowadzać modyfikacje w granicach przysługujących im na podstawie prawa wybranego - swobody kontraktowej.
Wybór prawa w ustawie z 1965.
wstęp
Strony mogą poddać swe stosunki w zakresie zobowiązań umownych wybranemu przez siebie prawu, jeżeli pozostaje ono w związku z zobowiązaniem.
Jednakże zobowiązania dotyczące nieruchomości podlegają prawu państwa, w którym nieruchomość jest położona, wybór prawa w tym zakresie jest niedopuszczalny.
sposób i chwila dokonania wyboru prawa.
Wybór prawa może nastąpić tylko przez wolę rzeczywiście oświadczoną (wyraźnie i w sposób dorozumiany).
Na tle prawa polskiego nie ma znaczenia woli hipotetyczna - przypuszczenie jak strony postąpiłyby, gdyby wyboru prawa dokonały.
Strony mogą dokonać wyboru prawa równocześnie z zawarciem kontraktu przez zamieszczenie w tym celu w kontrakcie odpowiedniej klauzuli albo w oddzielnej umowie (pactum de lege utenda), zawartej wcześniej lub później niż kontrakt główny.
Strony dokonując wyboru prawa, określają zwykle bezpośrednio system prawny, któremu poddają określony stosunek zobowiązaniowy.
Wybór prawa nie musi być dokonany przez strony osobiście.
Strony mogą ograniczyć się do wskazania łącznika wskazującego prawo właściwe.
Charakter prawny wyboru prawa.
Wg poglądu pierwszego wolę stron prowadzącą do wyboru prawa należy traktować jako fakt społeczny, ustalony na podstawie istniejących okoliczności, bez potrzeby odniesienia się do jakiegokolwiek systemu prawnego.
Pogląd drugi uznaje że mamy do czynienia ze zdarzeniem prawnym, na które składają się oświadczenia woli stron, co pociąga konieczność korzystania przy ocenie tego zdarzenia z postanowień określonego systemu prawnego.
W Polsce przeważa drugi pogląd, wybór prawa uważany jest za

(…)

…, bez potrzeby odniesienia się do jakiegokolwiek systemu prawnego.
Pogląd drugi uznaje że mamy do czynienia ze zdarzeniem prawnym, na które składają się oświadczenia woli stron, co pociąga konieczność korzystania przy ocenie tego zdarzenia z postanowień określonego systemu prawnego.
W Polsce przeważa drugi pogląd, wybór prawa uważany jest za czynność prawną prawa prywatnego międzynarodowego.
Czynność…
… dyspozytywnych merytorycznej legis fori.
Prawu wybranemu podlega też ocena ważności samego kontraktu ( z wyjątkiem zdolności stron i formy, które podlegają prawu wskazanemu przez oddzielne normy kolizyjne).
Nie uwzględnia się norm prawa prywatnego międzynarodowego obowiązujących w państwie, którego prawo zostało wybrane (chyba że co innego wynika z woli stron).
Ograniczenia stosowania prawa wybranego pojawiły…
… z różnymi państwami niebędącymi stronami konwencji rzymskiej.
Postanowienia konwencji rzymskiej wyłączają zastosowanie krajowych norm kolizyjnych dotyczących tych samych materii.
Mają pierwszeństwo przed krajowym prawem prywatnym międzynarodowym.
Wyłączenia z zakresu zastosowania konwencji zawiera art.,1ust.2,3 :
Zobowiązania z weksli, czeków, papierów wartościowych
Przedstawicielstwo osób fizycznych…
… komplikacje związane z rozczepieniem statutu kontraktowego nieodzowne jest staranne sformułowanie klauzuli umownej przewidującej złożony lub częściowy wybór prawa.
Dopuszczalne jest uzależnienie skuteczności wyboru prawa od warunku lub terminu oraz czasowe ograniczenie działania wyboru.
Zmiana lub uchylenie wyboru. Skutki wyboru następczego.
Umowa o zmianę lub uchylenie wyboru prawa powinna być traktowana…
… się w ustawach konsumenckich.
Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć praw konsumenta w art.1-16, także w razie dokonania wyboru prawa obcego.
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów ora odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ogranicza zastosowanie obcego prawa wybranego przez strony, gdyby ono przewidywało niższy próg ochrony konsumenta niż ustawa.
Nie dochodzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz