Prawo prywatne międzynarodowe - konspekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo prywatne międzynarodowe - konspekt - strona 1 Prawo prywatne międzynarodowe - konspekt - strona 2 Prawo prywatne międzynarodowe - konspekt - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO
PRYWATNE
MIĘDZYNARODOWE
konspekt opracowany przez studentów na podstawie:
Prawo prywatne międzynarodowe”, M. Pazdan
więcej opracowań, notatek i konspektów w internecie: www.econom.pl
I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Normy kolizyjne (kompetencyjne) - normy rozgraniczające sfery działania systemów prawnych w przestrzeni przez określenie ich właściwości (kompetencji); dotyczą stosowania norm merytorycznych, czyli określają jakie prawo (prawo jakiego państwa) powinno stanowić podstawę rozstrzygnięcia danej sprawy.
Stosunek z elementem obcym (stosunek międzynarodowy) - stosunek, który nie jest w całości zamknięty w obrębie jednego państwa (tego, w którym dokonywana jest ocena stosunku); powiązanie z obcym obszarem prawnym może nastąpić z
pośrednictwem różnych czynników, np. obywatelstwa, miejsca zamieszkania itd.
Prawo prywatne międzynarodowe (w znaczeniu wąskim) - ogół norm rozgraniczających w stosunkach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy sfery działania systemów prawnych różnych państw przez określenie,
które z nich należy stosować; organy każdego państwa stosują przede wszystkim normy kolizyjne własnego prawa prywatnego międzynarodowego; przepisy prawa prywatnego międzynarodowego ujmowanego wąsko są w przeważającej części przepisami bezwzględnie wiążącymi.
Prawo prywatne międzynarodowe (w znaczeniu szerokim) - obejmuje prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu
wąskim oraz normy merytoryczne prawa prywatnego międzynarodowego: ujednolicone (zunifikowane) normy prawa materialnego oraz normy czysto wewnętrzne (tzw. prawo obcych) regulujące stosunki z elementem międzynarodowym.
Przepisy wymuszające swoją właściwość - przepisy, z których treści, funkcji i celów wynikają bardziej lub mniej wyraźne
wskazówki co do ich zasięgu w przestrzeni; wskazówki te mogą stanowić podstawę do formułowania niepisanych, jednostronnych norm kolizyjnych, określających ich właściwość; przepisy te nie należą do prawa prywatnego międzynarodowego, ale
formułowane na ich podstawie normy kolizyjne - tak.
Zasada personalizmu - właściwość prawa związana jest z czynnikami osoby.
Zasada terytorializmu - prawo ma bezwzględną moc wiążącą w obrębie obszaru (terytorium), na którym obowiązuje; sądy
orzekają zgodnie z prawem obowiązującym w ich siedzibie także przy rozpatrywaniu sprawy osoby pochodzącej z innego
obszaru.
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego:
a) akty prawa wewnętrznego
b) umowy międzynarodowe - ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ich treści nie da
się pogodzić; konwencje międzynarodowe najczęściej stanowią przepisy szczególne (lex specialis) w stosunku do przepisów prawa wewnętrznego, wyłączają więc zastosowanie norm tego prawa w takim zakresie, w jakim rozstrzygają je same
(postanowienie konwencyjne ma więc pierwszeństwo nawet wtedy, gdy jego treść nie różni się od treści przepisu wewnętrznego); konwencją bilateralnym przysługuje pierwszeństwo w stosunku do konwencji multilateralnych
c) prawo

(…)

… może być dowolna), wpływ wad oświadczenia woli na ważność wyboru prawa (i inne kwestie nie uregulowane normami kolizyjnymi) ocenia się natomiast wg prawa merytorycznego wybranego.
Wybór prawa częściowy lub złożony
Za dopuszczalny uznaje się złożony (strony wybierają dla danego stosunku więcej niż jeden system prawny) i częściowy
(ograniczenie wyboru prawa do niektórych elementów stosunku) wybór prawa…
… w całości lub części, a także modyfikować jej stosowanie i postanowienia.
Konwencja reguluje jedynie zawarcie umowy sprzedaży oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z takiej umowy. Nie normuje
ona zdolności stron do zawarcia umowy, ważności umowy, wad oświadczeń woli, odpowiedzialności sprzedawcy za produkt
wadliwy w zakresie szkody na osobie (śmierć lub utrata zdrowia).
Konwencja skłania się ku zasadzie…
… stosunków umownych (obrady Instytutu Prawa Międzynarodowego we Florencji - tzw. reguły florenckie, prace Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego - rezolucje wiedeńskie, Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
b) teoria charakterystycznego świadczenia (Adolf Schnitzer) - stosunek zobowiązaniowy powinien podlegać prawu państwa, z którym (za pośrednictwem domicylu lub siedziby) powiązana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz