Zakres zastosowania prawa właściwego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres zastosowania prawa właściwego - omówienie - strona 1 Zakres zastosowania prawa właściwego - omówienie - strona 2 Zakres zastosowania prawa właściwego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres zastosowania prawa właściwego.
Stan prawny na tle ustawy z 1965.
Prawu właściwemu dla czynności prawnej ( statutowi kontraktowemu lub statutowi jednostronnej czynności prawnej) podlega ocena zarówno samego źródła zobowiązania (umowy lub czynności prawnej jednostronnej), jak i powstałego z czynności prawnej stosunku zobowiązaniowego.
Wg postanowień statutu kontraktowego (lub statutu jednostronnej czynności prawnej) należy oceniać następujące kwestie:
Dopuszczalność dokonania czynności prawnej określonego rodzaju,
Przesłanki ważności czynności prawnej ( z wyłączenie zdolności i formy), w śród nich wady oświadczenia woli i treść.
Reguły dotyczące wykładni oświadczeń woli.
Warunki lub terminy
Treść stosunku zobowiązaniowego i zasady wykonania zobowiązania.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Sposób i zakres wynagrodzenia szkody.
Zagadnienia związane ze zmianą lub rozwiązaniem umowy.
Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania
Czy zobowiązanie jest dziedziczne.
Wykładnia umowy mieści się w zakresie zastosowania statutu kontraktowego, wynika, że w postanowieniach tego statutu poszukiwać należy reguł wykładni umów.
Str. 175
W obrocie handlowym duże znaczenie mają świadczenia pieniężne.
Znaczenie prawne waluty, czyli prawa państwa, które kreowało dany rodzaj pieniądza.
Zachodzi konieczność odgraniczenia zakresu zastosowania prawa waluty i statutu kontraktowego.
Pomocne jest odróżnienie norm kreujących system monetarny jako instytucję publicznoprawną danego państwa od norm określających rolę pieniądza w wykonaniu zobowiązania.
Zasady wykonania zobowiązania umownego podlegają statutowi kontraktowemu.
Nie da się jednak całkowicie wyłączyć w zakresie zagadnień związanych z wykonaniem zobowiązania prawa miejsca wykonania zobowiązania.
Wykonanie zobowiązania umownego pozostaje w ścisłym związku faktycznym z obszarem państwa, w którym wykonanie to następuje.
Prawo miejsca wykonania oddziałuje na zachowanie stron stosunku obligacyjnego.
Oddziaływanie to jest szczególnie wyraźne w zakresie warunków wykonania - pewne aspekty techniczne, szczegóły aktywności wykonawczej.
Owe warunki wykonania przyporządkowane są ma podstawie szczególnych norm kolizyjnych prawu miejsca wykonania.
Do zakresu zastosowania owej szczególnej normy kolizyjnej, przewidującej właściwość prawa miejsca wykonania zobowiązania, zaliczyć należy zagadnienie

(…)

… zarówno do oceny umowy będącej źródłem zobowiązania jak i do oceny zobowiązania z tej umowy wynikającego.
Statut ten nie obejmuje kwestii należących do zakresu statutu personalnego wyznaczonego dla stron umownego stosunku zobowiązaniowego przez miarodajne krajowe normy prawa prywatnego międzynarodowego.
Wyjątek wprowadza art. 11.
Postanowienie to w przypadku umowy zawartej między osobami znajdującymi…
… właściwe danego państwa - uważa się normy merytoryczne danego państwa ( z wyłączeniem norm prawa prywatnego międzynarodowego).
Oznacza to że w zakresie zastosowania konwencji odesłanie jest wyłączone.
Zastosowanie klauzuli porządku publicznego - art16 - zastosowanie prawa wskazanego przez konwencyjne normy kolizyjne można odmówić tylko wtedy gdy takie zastosowanie w sposób oczywisty byłoby…
… oraz określenie ewentualnego odszkodowania na rzecz wierzyciela, jeżeli w związku ze zwłoką dłużnika i deprecjacją waluty płatności wierzyciel poniósł szkodę.
Statutowi kontraktowemu podlega ocena niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - wg jego postanowień należy ustalić czy został spełniony zespół przesłanek odpowiedzialności kontraktowej ( czy nastąpiło nienależne wykonanie zobowiązania lub czy dłużnik w ogóle nie wykonał zobowiązania, czy wierzyciel poniósł szkodę i jaką, czy spełniona jest przesłanka związku przyczynowego), rozkład ciężaru dowodu, okoliczności uwalniające od odpowiedzialności.
Statutu kontraktowy decyduje też o roszczeniach wierzyciela, czy przysługuje mu wybór między roszczeniami.
Do statutu kontraktowego należy też sięgnąć przy ocenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady…
… statutowi kontraktowemu podlega wykonanie zobowiązania.
Jeżeli jednak wykonanie zobowiązania polega na dokonaniu czynności prawnej to czynność ta podlega własnemu statutowi - statut czynności prawnej wykonawczej.
Odnowienie podlega prawu właściwemu dla odnawianego stosunku zobowiązaniowego.
Przelew wierzytelności.
Art.12.1 zobowiązania między cedentem i cesjonariuszem podlegają prawu, które zgodnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz