Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 178

Rola zasad procesowych w teorii i praktyce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Przedstaw rolę zasad procesowych w teorii i praktyce Naczelne zasady procesowe to podstawowe normy ogólne, wskazujące i podkreślające to, co na tle całokształtu przepisów ważniejsze i ogólniejsze w stosunku do szczegółów mniej istotnych, określające główne cechy procesu. Są to ogólne idee obejmują...

Skład sądu i zasady wyznaczania składu orzekającego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Przedstaw skład sądu i zasady wyznaczania składu orzekającego. Skład orzekający sądu na rozprawie głównej i rewizyjnej oraz posiedzeniu określa ustawa. Na rozprawie głównej orzeka sąd pierwszej instancji z reguły w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (art. 28 § l k.p.k.). Prezes sądu może je...

Skutki odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozp...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Przedstaw skutki odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania. W razie pozostawienia powództwa bez rozpoznania z uwagi na ujawnienie się okoliczności uzasadniających odmowę jego przyjęcia zażalenie nie służy. W pozostałych przypadkach rozstrzygnięcie to, zawarte w wyroku, ...

Sposoby utrwalania czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Przedstaw sposoby utrwalania czynności procesowych. Pozo­stałe sposoby utrwalania czynności procesowych to stenogram, notatka urzędowa oraz zapis obrazu i dźwięku. Stanowią one dokumenty procesowe, jednak wyłącznie wtedy, gdy zostały sporządzone przez organ procesowy.

Sposób procedowania w postępowaniu jurysdykcyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Przedstaw sposób procedowania w postępowaniu jurysdykcyjnym. Postępowanie jurysdykcyjne polega na orzeczeniu przez sąd, czy oskarżony jest winien zarzuconego mu przestępstwa i w razie pozytywnej na to pytanie odpowiedzi - orzeczeniu, jakie konsekwencje prawne powinien ponieść. Postępowanie jurysdy...

Sposób prowadzenia czynności procesowych z udziałem świadka incognito-...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Przedstaw sposób prowadzenia czynności procesowych z udziałem świadka incognito, np. przesłuchania, okazania, konfrontacji. O utajnieniu danych osobowych świadka postanawia sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator i tylko te organy mają dostęp do danych umożliwiających poznanie tożsamości ś...

Stanowisko prawne obrońców-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Przedstaw stanowisko prawne obrońców. W doktrynie polskiej obrońcę uznaje się z zasadzie z a pomocnika oskarżonego, bądź za procesowego przedstawiciela, reprezentanta oskarżonego. Działalność obrońcy ma charakter publiczny. Obrońca chroni praw procesowych oskarżonego i leży to w interesie publiczny...

Stanowisko prawne oskarżyciela publicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

Przedstaw stanowisko prawne oskarżyciela publicznego. Oskarżyciel publiczny to organ państwowy, który we własnym imieniu wnosi i (lub) popiera oskarżenie w sprawie o przestępstwa, które ustawa nakazuje lub zezwala ścigać skargą publiczną. Chodzi tu o przestępstwa ścigane z urzędu i z urzędu, lecz n...