Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 179

Stanowisko prawne pełnomocników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Przedstaw stanowisko prawne pełnomocników. Pełnomocnik w procesie karnym to pomocnik pozostałych stron (poza oskarżonym). Działa on nie „obok" jak w przypadku obrońcy oskarżonego, lecz „za" oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela...

Stanowisko prawne przedstawiciela społecznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Przedstaw stanowisko prawne przedstawiciela społecznego . Przedstawiciel społeczny jako rzecznik interesu społecznego w konkretnym procesie może popierać oskarżenie lub obronę. Nie jest on stroną procesową, ma jednak niektóre uprawnienia, jakimi dysponują strony Przedstawiciel społeczny może dzia...

Stanowisko prawne świadka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Przedstaw stanowisko prawne świadka. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 & 1). Świadkiem w znaczeniu procesowym powinien, być przede wszystkim ten, kto był świadkiem czynu, za który to odpowiadać ma oskarżony. W charakterze świadka może ...

Status procesowy osoby podejrzanej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Przedstaw status procesowy osoby podejrzanej Osoba podejrzana ma pewne uprawnienia nadawane przez kodeks w zakresie dokonywanych czynności procesowych. Tak więc w razie zatrzymania winna ona być poinformowana o przyczynie tego kroku, ma prawo kontaktu z adwokatem, i może wystąpić z zażaleniem do są...

Strony postępowania przygotowawczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Przedstaw strony postępowania przygotowawczego. Stronami post. są ci uczestnicy, którzy działają we własnym imieniu, mając interes prawny w określonym rozstrzygnięciu o przedmiocie postępowania. Pokrzywdzony (osoba fizyczna lub prawna , a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, które...

Strony szczególne i quasi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Przedstaw strony szczególne i quasi - strony. W postępowaniu karnym mogą w trybach szczególnych procesu karnego pojawić się tzw. strony szczególne, charakterystyczne tylko dla danej odmiany postępowania. W postępowaniu karnym bierze także udział podmiot, który określić można mianem quasi -strony, g...

Struktura prokuratury w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2219

Przedstaw strukturę prokuratury w Polsce. Prokuratura jest instytucją organu państwowego w skład której wychodzą prokuratorzy, zorganizowaną na zasadach: hierarchicznego podporządkowania, jednolitości, centralizmu, jednoosobowego kierownictwa, niezależności. Wyróżnia się też następujące zasady dzia...

System sądów w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Przedstaw system sądów w Polsce . W Polsce działają sądy powszechne i sądy szczególne. Nadzór nad działalnością wszystkich sądów w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy (art.2usL l ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 183 Konstytucji RP)....

Tryb postępowania i forma decyzji organów procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Przedstaw tryb postępowania i formę decyzji organów procesowych przy rozstrzy­ganiu różnych kwestii w postępowaniu karnym. Tryb postępowania występuje w dwojakim znaczeniu: I. Tryb ścigania, czyli odrębny sposób inicjowania procesu. Tryb ścigania z oskarżenia publicznego (z urzędu) bezwarunkowy ...

Tryb wydawania orzeczeń-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Przedstaw tryb wydawania orzeczeń, zarządzeń i poleceń. 1. Podział orzeczeń na wyroki i postanowienia ma znaczenie ze względu na tryb zaskarżania. Nieprawomocne wyroki są zaskarżane rewizją, zaś postanowienia są zaskarżane w drodze zażalenia. Wyroki są orzeczeniami merytorycznymi dotyczącymi istoty...