Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 165

Warunki stanowienia i stosowania środków przymusu karno procesowego-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Omów warunki stanowienia i stosowania środków przymusu karno-procesowego CEL: stworzenie odpowiednich warunków wykonywania czynności procesowych, stosowane przy: a) przeszukaniu, uzyskaniu i zabezpieczeniu dowodów (odebranie przedmiotów, zatrzymanie korespondencji); b) jako zabezpieczenie os.oskarż...

Omów właściwość sądów w sprawach karnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Omów właściwość sądów w sprawach karnych. + pyt. 12 . Pod pojęciem właściwości sądu należy rozumieć zakres ustawowo ustalonej kompetencji czyli prawo i obowiązek rozpoznania danej sprawy. Rozróżnia się następujące podstawowe rodzaje właściwości: funkcjonalną, rzeczową oraz miejscową. W określonyc...

Wstępna kontrola aktu oskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Omów wstępną kontrolę aktu oskarżenia art. 337 do 347 kpk Art. 337.  § 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332, 333 lub 335, a także gdy nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 334, prez...

Zasadęa bezpośredniości i wskaż przykładowe odstępstwa od tej zasady-o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Omów zasadę bezpośredniości i wskaż przykładowe odstępstwa od tej zasady Wymiar sprawiedliwości powinien wyeliminować wszystkie ogniwa pośrednie między organem prowadzącym postępowanie, a źródłami dowodowymi. Zasada ta nie jest realizowana w 100 %. Trzy dyrektywy zasady bezpośredniości: wszelkie r...

Zasada ciężaru dowodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Omów zasadę ciężaru dowodowego Ciężar dowodu (onus probandi) spoczywa na oskarżycielu. Zasada domniemania niewinności oskarżonego wymaga, aby ten kto twierdzi, że oskarżony ...

Zasada jawności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Omów zasadę jawności Zasadę jawności łatwo określić jako dyrektywę, według której proces ma być jawny. Art. 355 kpk: Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa. Jawność zewnętrzna - jawność rozprawy wobec publiczności - art. 6 Konwencji Praw Człowieka: każdy ma prawo do spraw...

Zasada koncentracji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Omów zasadę koncentracji. Zasada koncentracji to dyrektywa, zgodnie z którą post. karne stanowić powinno, pozbawiany zbędnych przerw i zahamowań, zwarty tok czynności i zdarzeń, prowadzących do wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i skupienia wokół przedmiotu procesu pełnego ma...

Zasada legalizmu i obowiązki prawne z niej wynikające-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Omów zasadę legalizmu i obowiązki prawne z niej wynikające. Zasad legalizmu to dyrektywa nakazująca organowi procesowemu bezwzględne wszczynanie i kontynuowanie ścigania każdego przestępstwa, jeżeli ściganie z urzędu jest prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne.

Zasada obiektywizmu i wskaż na jej gwarancje procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Omów zasadę obiektywizmu i wskaż na jej gwarancje procesowe. Zasada obiektywizmu to dyrektywa zobowiązującą organy procesowe do obiektywnego stosunku do sprawy i jej uczestników, pozbawionego stronniczości, uprzedzeń osobistego nastawienia. Sąd powinien równą rzetelnością rozważać i uwzględniać ok...

Zasada prawa do obrony-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Omów zasadę prawa do obrony. Zasad prawa do obrony to dyrektywa, w myśl której oskarżony ma prawo bronić w procesie swych interesów osobiście oraz ma prawo do pomocy obrońcy. Obrona materialna to: wszelka działalność wykonywana przez kogokolwiek ale także przez innych uprawnionych uczestników post...