Omów właściwość sądów w sprawach karnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omów właściwość sądów w sprawach karnych-opracowanie - strona 1 Omów właściwość sądów w sprawach karnych-opracowanie - strona 2 Omów właściwość sądów w sprawach karnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Omów właściwość sądów w sprawach karnych. + pyt. 12 .
Pod pojęciem właściwości sądu należy rozumieć zakres ustawowo ustalonej kompetencji czyli prawo i obowiązek rozpoznania danej sprawy.
Rozróżnia się następujące podstawowe rodzaje właściwości: funkcjonalną, rzeczową oraz miejscową. W określonych w ustawie przypadkach występują: właściwości z łączności spraw i z delegacji.
Właściwość funkcjonalna określa zakres czynności, do których przeprowadzenia uprawnione są poszczególne sądy. Właściwość funkcjonalna określa więc kompetencje poszczególnych sądów. Sąd rejonowy:
1) orzeka jako sąd pierwszej instancji we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu (art.. 24 § l k.p.k.);
2) rozpoznaje zażalenia na postanowienia prokuratora o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w sprawie podległej mu rzeczowo (art. 252 § 2 k.p.k.);
3) przedłuża tymczasowe aresztowanie na wniosek prokuratora na okres do jednego roku, jeżeli jest sądem właściwym rzeczowo (art. 263 § 2 pkt.. l k.p.k.);
4) rozpoznaje sprawę o wykroczenie (art. 508 k.p.k.);
5) rozpoznaje zażalenia na warunki określone w postanowieniu o warunkowym umorzeniu postępowania (art.. 323 § 2 k.p.k.);
6) udziela, jako sąd wezwany, pomocy sądowej (art. 396 § 2 k.p.k.).
Sąd wojewódzki:
1) orzeka jako sąd pierwszej instancji w sprawach przekazanych mu ustawą (art.. 25 § l k.p.k.);
2) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń sądu rejonowego (art..- 25 § 2 k.p.k.);
3) rozpoznaje zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, jeżeli sprawa należy do jego właściwości rzeczowej (art. 252 §2 k.p.k.);
4) przedłuża tymczasowe aresztowanie na wniosek prokuratora na okres do jednego roku, jeżeli jest sądem właściwym rzeczowo (art. 263 § 2 pkt.. 2 k.p.k.);
5) orzeka w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (art. 554 § l k.p.k.);
6) orzeka w kwestii wznowienia postępowania (art. 544 § l k.p.k.).
Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji przez sąd wojewódzki (art. 26 k.p.k.);
orzeka w kwestii wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu wojewódzkiego (art. 544 § l k.p.k.).
Sąd Najwyższy:
1) rozpoznaje kasacje oraz inne środki odwoławcze (art. 27 k.p.k.);
2) podejmuje uchwały zawierające wykładnię ustawy, jeżeli sąd wojewódzki lub apelacyjny rozpoznając środek odwoławczy przekaże mu zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia i może w czasie rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przejąć sprawę do własnego rozstrzygnięcia (art. 441 k.p.k.);
3) podejmuje uchwały w trybie przewidzianym przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym (art. 13 ustawy o SN) oraz 4/ wydaje decyzję (niezaskarżalną) o przedłużeniu tymczasowego aresztowania na okres ponad jeden rok (art.. 263 § 3 k.p.k.).


(…)

… przestępstwa (art. 31 §1k.p.k.).
Właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo (forum delicti commissi). Miejsce popełnienia przestępstwa określają przepisy prawa karnego materialnego. Jest to miejsce działania lub zaniechania działania, do którego sprawca był obowiązany. Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym właściwym jest sąd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz