Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 164

Terminy prowadzenia i przedłużania dochodzenia oraz śledztwa-opracowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Omów terminy prowadzenia i przedłużania dochodzenia oraz śledztwa. Dochodzenie i śledztwo to formy postępowania przygotowawczego. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się również do dochodzenia, chyba że inaczej stanowią przepisy dot. dochodzenia. Śledztwo powinno być zakończone w terminie 3 miesię...

Tryb doręczeń pism procesowych w sprawach karnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Omów tryb doręczeń pism procesowych w sprawach karnych. Doręczenia reguluje rozdział. 15 kpk, wg którego doręczeniom podlegają: wezwania (np. dla oskarżonego, świadka), zawiadomienia (dla innych stron, np. o posiedzeniu sądu), orzeczenia i...

Tryb oraz zasady prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefoniczny...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Omów tryb oraz zasady prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych. Podsłuch przedprocesowy - dopuszczalny w ramach czynności operacyjnych- rozpoznawczych w zakresie nieobjętym przep.kpk, a podejmowanych przez: ABW -w zakresie rozpoznawania i ścigania sprawców przestępstw (szpiegostwa, t...

Udział i znaczenie specjalistów w czynnościach dowodowych-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Omów udział i znaczenie specjalistów w czynnościach dowodowych. Specjaliści (art. 205), są to pomocnicy procesowi, których można następnie przesłuchać w charakterze świadków (art.206 & 2). Wzywani są oni, jeżeli dokonanie oględzin, eksperymentu, ekspertyzy, zatrzymania rzeczy lub przeszukania w...

Uprawnienia pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Omów uprawnienia pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego. Pokrzywdzony z faktu samego pokrzywdzenia go przestępstwem jest uznawany za stronę postępowania przygotowawczego. Art. 299 § 1 k.p.k przyznaje pokrzywdzonemu ( i podejrzanemu) status strony w postęp. przygotowawczym. Nie jest...

Uprawnienia świadka wynikające z ochrony karno-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Omów uprawnienia świadka wynikające z ochrony karno-procesowej jego danych osobowych oraz ważnego interesu prywatnego. W 1995 w k.p.k. znalazły się przepisy zapewniające ochronę świadka. W 1997 r. wprowadzono ochronę dwustopniową: pierwszy stopień - możliwość zastrzeżenia danych osobowych miejsca z...

Uprawnienia zatrzymanego zatrzymanemu ich realizację przez organ proce...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Omów uprawnienia zatrzymanego zatrzymanemu ich realizację przez organ procesowy 1) zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem i bezpośrednia z nim rozmowę Art.41 Konst- każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania ...

Wartość dowodową opinii biegłego i procesowe aspekty jej oceny-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Omów wartość dowodową opinii biegłego i procesowe aspekty jej oceny. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego należy do właściwości funkcjonalnej sądu, prokuratora lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 194), chyba że ustawa zastrzega wyłączność decyzji tylko sądowi lub prokuratorow...

Warunki i tryb łączenia postępowań karnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Omów warunki i tryb łączenia postępowań karnych Właściwość z łączności spraw jest odstępstwem od właściwości miejscowej lub także rzeczowej sądów, wywołanym względami ekonomiki procesowej i potrzebą wszechstronnego zbadania pozostających z sobą w związku spraw , niezbędnego do trafnego orzekania. U...