Wstępna kontrola aktu oskarżenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna kontrola aktu oskarżenia-opracowanie - strona 1 Wstępna kontrola aktu oskarżenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów wstępną kontrolę aktu oskarżenia art. 337 do 347 kpk Art. 337.  § 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332, 333 lub 335, a także gdy nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 334, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni. § 2. Na zarządzenie, o którym mowa w § 1, oskarżycielowi przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. § 3. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest obowiązany wnieść w terminie wskazanym w § 1 poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia W ramach wstępnej kontroli oskarżenia akt oskarżenia podlega przede wszystkim kontroli formalnej (art. 337), wykonywanej przez prezesa sądu (przewodniczącego wydziału lub sędziego wyznaczonego do zastępowania w tym zakresie przewodniczącego — art. 93 § 2), który bada, czy akt oskarżenia odpowiada warunkom wymienionym w art. 119, 332, 333 lub 335; podkreślić należy, że w tych ramach wymagania formalne są po części zróżnicowane i zależą przede wszystkim od przewidzianego ustawą rodzaju aktu oskarżenia Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym (np. nie zawiera niezbędnych danych o osobie oskarżonego albo wykazu dowodów), a także gdy nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 334 (np. nie dołączono wymaganej liczby odpisów aktu oskarżenia), prezes sądu zarządzeniem zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni; termin ten nie ma charakteru zawitego.
Na zarządzenie to oskarżycielowi przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest obowiązany wnieść w terminie 7 dni poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia (art. 337 § 2 i 3); wynika z tego, że nie jest władny umorzyć postępowania Przepisem art. 337 objęte zostały również te braki formalne aktu oskarżenia, o których mowa w powołanym w nim art. 119 (akt oskarżenia jest pismem procesowym), wobec tego w razie ich stwierdzenia będzie miał zastosowanie art. 120; art. 337 wyłącza stosowanie art. 120 tylko w takim zakresie, w jakim zawiera uregulowania odmienne Podkreślić wypadnie, iż w myśl art. 120 § 2 w razie nieuzupełnienia braku polegającego na tym, że pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym przewi­dzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu — pismo uznaje się za bezskuteczne Zwrot aktu oskarżenia nie oznacza zwrotu sprawy (zob. art. 339 § 3 pkt 4), nie obejmuje też zwrotu akt i nie uchyla zawisłości sprawy przed sądem. W orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, że gdy prokurator mimo zwrócenia mu aktu oskarżenia w trybie art. 298 k.p.k. w celu uzupełnienia braków formalnych ponownie przekaże go w tej samej postaci, prezes sądu może sam zmienić swoją poprzednią decyzję, wykonując czynności przewidziane w art. art. 338 § l (a więc przejść do dalszych czynności postępowania jurysdykcyjnego), albo powinien wnieść sprawę na posiedzenie w ramach uprawnień przewidzianych w art. 339 § 3. Jeżeli na posiedzeniu sąd stwierdzi, iż braki formalne aktu oskarżenia w rzeczywistości nie występują lub że można nad nimi przejść do porządku dziennego, gdyż nie pozbawiają one skuteczności wniesionej do sądu skargi uprawnionego oskarżyciela, powinien skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie, w przeciwnym razie możliwe jest umorzenie postępowania karnego ze względu na brak skutecznej (ważnej) skargi uprawnionego oskarżyciela
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz