Wstępna kontrola aktu oskarżenia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna kontrola aktu oskarżenia - strona 1 Wstępna kontrola aktu oskarżenia - strona 2 Wstępna kontrola aktu oskarżenia - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘPNA KONTROLA AKTU OSKARŻENIA ( Rozdział 40, Art. 337- 347 ) I. kontrola formalna - wykonuje ją prezes sądu ( Art. 93 §2 ) 1. jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym , czyli - ogólnym wymogom pisma procesowego ( Art. 119 ) - wymogom własnym ( Art. 332, 333, 335 ). - nie zostały spełnione warunki wymienione w Art. 334 ( np. nie dołączono wymaganej liczby odpisów aktu oskarżenia ) → zwraca się go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie prekluzyjnym 7 dni Organ właściwy Prezes sądu ( Art. 337 §1 ). Forma Zarządzenie Zaskarżalność Tak- zażaleniem, przysługującym oskarżycielowi- do sądu włąściwego do rozpoznania sprawy ( Art. 337 §2 ) Skutki a. oskarżyciel musi w terminie 7 dni wnieść poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia ( Art. 337 §3 ) b. zwrot aktu nie oznacza zwrotu sprawy ( Art. 339 §3 pkt 4 ), nie obejmuje zwrotu akt, nie uchyla zawisłości sprawy przed sądem. 2. jeśli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, to prezes sądu : ( Art. 335 §1 ) a. zarządza jego doręczenie oskarżonemu i Zasada: odpis doręcza się z uzasadnieniem ( Art. 338 §3 ) Wyjątek : bez uzasadnienia, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej. Natomiast uzasadnienie udostępnia się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu/sąd. b. wzywa go do składania wniosków dowodowych w terminie ( termin instrukcyjny ) 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia c. zarządza doręczenie odpisu ujawnionemu pokrzywdzonemu, jeśli akt oskarżenia zawiera wniosek o skazanie oskarżonego bez rozprawy. d. oskarżony ma prawo wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia pisemnej odpowiedzi na akt, o czym należy go pouczyć ( Art. 338 §2 ) ( ← zasada kontradyktoryjności, ← zasada prawa do obrony ). II. kontrola wykonywana przez prezesa sądu, czy przed skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie nie zachodzi potrzeba wniesienia jej ( z urzędu/na wniosek strony ) na posiedzenie sądu w celu podjęcia rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia 1. obligatoryjne a. prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających ( Art. 339 §1 pkt 1 ) Środki zabezpieczające- są uregulowane w rozdz. X kk. b. zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania ( Art. 339 §1 pkt 2 ) ( PROBATION ) Procedura Sąd może : 1. warunkowo umorzyć postępowania- wyrokiem ( Art. 341 §5 )

(…)

… będzie na tle realiów sprawy możliwe i właściwe.
Procedura- Art. 343
Sąd może:
1. wniosek uwzględnić-
a. skazuje oskarżonego wyrokiem ( Art. 343 §6)
b. fakultatywnie stosuje ( Art. 343 ):
a. nadzwyczajne złagodzenie kary ( również w innych wypadkach niż przewidziane w Art. 60 §1- 4 kk )
b. warunkowe zawieszenie wykonania kary ( również w innych wypadkach niż przewidziane w Art. 69 §1 -3 kk…
… §5 ) ( a jeśli prezes sądu/ sąd tak zarządzi- obowiązek )
- prokurator,
- oskarżony,
- pokrzywdzony- może najpóźniej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Zaskarżalność
Apelacją, na zasadach ogólnych.
2. uznać, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, wówczas sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych ( Art. 343 §7 )
d. jeśli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy- w celu zbadania, czy nie zachodzi potrzeba ( Art. 339 §2 )
- umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,
- orzeczenia, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w sprawie, gdyż bierze w nim już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli ( Art. 56 §1 )
e. gdy zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz