Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 145

Administracja ochrony przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Administracja ochrony przyrody Organy administracji ochrony przyrody: minister właściwy do spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody i Państwowej Rady Ochrony Przyrody) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Sejmik województwa Regionalny dyrektor ochrony środowiska starosta wójt a...

Budownictwo wodne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1694

Budownictwo wodne Budownictwo wodne polega na wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych. Do tych ostatnich zaliczają się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a zwłaszcza: - budowle piętrzące, upustowe...

Charakterystyka ochrony konserwatorskiej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Charakterystyka ochrony konserwatorskiej Ochrona przyrody sprowadza się głównie do zabiegów o charakterze konserwatorskim zmierzających do zachowania elementów przyrody w stanie niepogorszonym bądź przywrócenia ich do postulowanego stanu jej konsekwencją są ograniczenia w korzystaniu z wykonywania ...

Czystość i porządek

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Czystość i porządek Wedle ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podejmowanie określonych przez nią obowiązków jest zadaniem własnym gminy, a zatem odbywa się na jej koszt i odpowiedzialność. Gmina nie może uchylić się od ich realizacji. Zadaniem gmin jest twor...

Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody   na realizację przedsięwzięcia   Przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie wykorzystania terenu (w tym wydobywanie kopalin) Gdy wymaga podjęcia decyzji to musi zostać poprz...

Doświadczenia na zwierzętach

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Doświadczenia na zwierzętach * Zasady przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach określa ustawa z dnia 21 stycznia 2005r. Dotyczy ona tylko kręgowców Doświadczenia tylko w wymienionych w ustawie celach, których inaczej nie można osiągnąć Zakazy: Pozbawiania zwierząt zdolności wydawania głosu, Przep...

Formy ochrony obszarowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Formy ochrony obszarowej Park Narodowy Tworzony dla obszaru, który: Wyróżnia się szczególnymi wartościami Ma powierzchnię min. 1000ha Na jego terenie ochronie podlega całość przyrody i walory krajobrazowe Utworzenie, zmiana granic i likwidacja - rozporządzenie RM Potrzebna: zgoda organów uchwałodaw...

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Są nimi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (państwowa osoba prawna) i Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej...

Gospodarka leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Gospodarka leśna * Ustawa z 28 września 1991r. o lasach w jej rozumieniu lasem jest grunt: - o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej, lub stano...

Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska Ochrona złóż kopalin polega na: racjonalnym gospodarowaniu zasobami kompleksowym wykorzystaniu Ochrona złóż kopalin zapobieganie zagospodarowaniu przestrzeni na której występuje złoże kopaliny