Gospodarka leśna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka leśna - wykład - strona 1 Gospodarka leśna - wykład - strona 2 Gospodarka leśna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka leśna * Ustawa z 28 września 1991r. o lasach w jej rozumieniu lasem jest grunt: - o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej, lub stanowiący rezerwat przyrody albo wchodzący w skład parku narodowego, bądź wpisany do rejestru zabytków, - związany z gospodarką leśną pod wykorzystywane dla jej potrzeb budynki i budowle, drogi leśne, parkingi leśne, szkółki leśne, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi itp. Lasami należącymi do Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, wyjątkowo inna jednostka organizacyjna. Nadzór nad prowadzoną tam gospodarką leśną sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, a w lasach pozostałych- starosta. Gospodarkę leśną lasami należącymi do Skarbu Państwa należy prowadzić według planu urządzenia lasu uwzględniając potrzeby: Zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, Ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: Różnorodność przyrodniczą, Leśne zasoby genetyczne, Walory krajobrazowe, Potrzeby nauki, Ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, Ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewnim w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych, Produkcji na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. - Tak prowadzona gospodarka leśna powinna uwzględniać zasady:: Powszechnej ochrony lasów, Trwałość utrzymania lasów, Ciągłości i zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów, Powiększania zasobów leśnych. Na właścicielach lasów ciąży obowiązek „trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania” przede wszystkim przez: Kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, Podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, Zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie organizmów szkodliwych, Ochrona gleby i wód leśnych, Przebudowa drzewostanu, Zachowanie roślinności leśnej bagien i torfowisk, Ponowne wprowadzenie roślinności w lesie w ciągu 2 lat od usunięcia drzewostanu (5 lat gdy szkoda wywołana pożarem lub inną klęską żywiołową)

(…)

… gospodarki leśnej,
Gospodarka łowiecka
Zasadniczo sporządza się go dla lasów SP. Dla pozostałych lasów sporządza się plan uproszczony> Koszt sporządzania omawianych planów ponoszą:
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” dla lasów pozostających w ich zarządzie,
Skarb Państwa dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
Dla pozostałych lasów ich właściciele.
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy, o czym wójt pisemnie powiadamia właścicieli lasów (ustalenie planu będą podstawą naliczenia podatku leśnego). Właściciele mogą składać zastrzeżenia i wnioski- 30 dni. Sporządzany jest na 10 lat, wyjątkowo na krótszy okres. Plany zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska, w pozostałych sytuacjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz