Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 144

Sądy wojskowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Sądy wojskowe Sądy wosjkowe Rodzaje wojskowe sądy garnizonowe (I inst.) wojskowe sądy okręgowe (I i II instancja) organem rozpoznającym środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez wojskowe sądy okręgowe jest Izba Wojskowa Sądu Najwyższego (nie jest ona jednym z rodzajów sądów wojskowych) Tworzen...

Trybunał konstytucyjny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Trybunał konstytucyjny Do niedawna nie było go w Polsce, bada szeroko pojęte akty prawne, organ dbający o stan prawa Zalety i wady: konieczność powołania organu mającego na celu zagwarantowanie przestrzegania Konstytucji (także - a może zwłaszcza - w zakresie tworzenia prawa) stanowi istotną gwara...

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

zasada instancyjności: „ Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1 Konstytucji) dyrektywa, zgodnie z którą każda decyzja wydana w pierwszej instancji może być na skutek zaskarżenia poddana kontroli przez organ wyższego rzędu (drugiej instancji) = tzw. instancja pionowa l...

Zasada niezależności sędziów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

zasada niezależności sędziów „ Sądy (SN, powszechne, administracyjne, wojskowe) i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” art. 173 Konstytucji zasada ta ma stanowić gwarancję niezawisłości sędziowskiej, jej uzupełnienie z niezależności sądownictwa wynika: zakaz przejmowania prz...

Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1960

zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości w Polsce wymiar sprawiedliwości sprawują sądy definicje wymiaru sprawiedliwości: przedmiotowa - Wymiarem sprawiedliwości są czynności jakiegokolwiek organu, jeśli zmierzają do rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowej. Są nim zatem także np. czynności sądów w zn...

Zasada udziału czynnika społecznego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1813

zasada udziału czynnika społecznego „ Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa” (art. 182 Konstytucji) jednak ten określony ustawą udział nie ogranicza się jedynie do udziału ławników w składzie orzekającym czynnik społeczny: (inaczej nie-urzędnik) nie posiada specjal...

Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów: z pełnieniem urzędu sędziego wiążą się szczególne obowiązki i ograniczenia osobiste postępowanie zgodne z zasadami uczciwości, godności, honoru, poczucia obowiązku, dobrymi obyczajami powinien dbać o a...

Pojęcie organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Pojęcie, cechy i rodzaje organów ochrony prawnej (wykł.). Organami ochrony prawnej nazywamy „organy specjalnie powołane do sprawowania ochrony prawnej i specjalnie pod tym kątem zorganizowane”. Możemy obecnie przyjąć następującą klasyfikację ich: a) organy rozstrzygające (orzekające)- specjalnie p...

Sądy i Trybunały

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Sądy i Trybunały - odrębności i cechy (wykł., art. 173 Konstytucji). I. W RP wyróżniamy następujące sądy: a) Najwyższy- sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Rozpoznaje protesty wyborcze oraz stwierdza ważność wyborów do parlamentu i na prezydenta ...