Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 143

Ochrona prawna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Ochrona prawna: pojęcie jest to stała i zorganizowana działalność podejmowana głównie dla ochrony prawa realizowana stale odpowiednia organizacja nie zawsze organ ochrony prawnej chroni tylko prawa może podejmować inne kwestie przedmiot prawo w znaczeniu przedmiotowym = ochrona porządku prawnego...

Organy kontroli legalności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

Organy kontroli legalności sprawowanie kontroli może być funkcją uboczną danego organu, bądź jedną z wielu funkcji (np. NIK = kontroluje pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności) nie ma w Polsce organów, co do których zakresu działania należałaby wyłącznie kontrola legalnośc...

Organy pojednawcze

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1757

Organy pojednawcze POWOŁYWANE AD HOC np. komisje pojednawcze tworzone na podstawie art. 7 ustawy o społeczno zawodowych organizacjach rolników (sześciu członków po trzech przez każdą ze stron sporu) „ Jeżeli postępowanie nie doprowadzi do rozwiązania sporawy każda ze stron może żądać wszczęcia post...

Organy rozstrzygające - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470

Organy rozstrzygające organy powołane specjalnie do rozstrzygnięcia konfliktów i specjalnie pod tym kątem zorganizowane rodzaje: sądy pozasądowe organy rozstrzygające SĄDY: w znaczeniu materialnym: organ specjalnie powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości uprawniony do rozstrzygania w imi...

Prokuratura wstęp

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Prokuratura wstęp Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny (naczelny organ) = nie jest nim już Minister Sprawiedliwości + oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na...

Prokuratura Zasady działania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

prokuratura Zasady działania: zasada legalizmu - obowiązek ścigania przestępstwa, przez prokuratora jeśli popełniono przestępstwo (ściganie z urzędu) zasada bezstronności - konieczność zbierania korzystnych i niekorzystnych dla strony okolicznośc...

Prokuratura Zasady organizacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 875

Prokuratura Zasady organizacyjne: zasada jednolitości - wszystkie jednostki prokuratury stanowią jednolitą całość zasada centralizmu - wszystkie jednostki organizacyjne podlegają jednemu naczelnemu organowi zasada hierarchicznego podporządkowania - oznacza podległość PG nie wprost, lecz za pośredni...

Rodzaje ochrony prawnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Rodzaje ochrony prawnej rozstrzyganie podejmowanie wiążącej decyzji co do sposobu załatwienia sytuacji konfliktowej za pomocą środków określonych przez prawo sposoby rozstrzygania: ze względu na podmiot przez jedną ze stron (stronniczość, patrzy na interes własny, własną korzyść) przez podmiot tr...

Rzecznik praw obywatelskich - Rzecznik Praw Dziecka

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428

Rzecznik praw obywatelskich** Pozycja ustrojowa ma znacznie silniejszą pozycję w systemie prawnym niż w innych państwach Unii Europejskiej jest upoważniony do kontroli całej działalności władzy publicznej rzecznik podejmuje czynności na wniosek obywateli, organów samorządów i z własnej inicjatywy...

Sąd Najwyższy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Sąd Najwyższy - organ naczelny O modelu usytuowania SN jako naczelnego organu sądowego decydują: usytuowanie SN w systemie naczelnych organów władzy państwowej (niezależność powiązania strukturalne i funkcjonalne z innymi sądami organami (...