Sądy i Trybunały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy i Trybunały - strona 1

Fragment notatki:

Sądy i Trybunały - odrębności i cechy (wykł., art. 173 Konstytucji). I. W RP wyróżniamy następujące sądy:
a) Najwyższy- sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Rozpoznaje protesty wyborcze oraz stwierdza ważność wyborów do parlamentu i na prezydenta RP, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych. b) powszechne- zgodnie z ustawą zasadniczą, sądy powszechne są organami władzy sądowniczej, które przede wszystkim sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem ustawowo zastrzeżonych dla właściwych innych sądów.
c) administracyjne- przedmiotem ich kontroli są władcze decyzje administracyjne. Sąd bada jedynie legalność, a nie celowość działania administracji, a także orzeka kasatoryjnie i sprawuje kontrolę, a nie nadzór.
d) wojskowe- sprawują w siłach zbrojnych RP wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych zakresie przewidzianym w ustawach oraz orzekają w innych sprawach jeżeli zostały one przekazane do ich właściwości odrębnymi ustawami. Sprawują wymiar sprawiedliwości również do osób nienależących do SZ jeżeli przewidują tak odpowiednie ustawy.
e) ochrony konkurencji i konsumentów- stanowi odrębną jednostkę organizacyjną do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego. Do jego wyłącznej właściwości należy rozpatrywanie w I instancji od decyzji Prezesa UOKiK oraz innych organów regulacyjnych, a także pozwów o wykluczenie z obrotu prawnego postanowień wzorców umów oferowanych konsumentom niezgodnych z obowiązującym przepisami.
f) krajowa rada sądownictwa- ma za zadanie strzec niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. II. Trybunały-należą do władzy sądowniczej, ale nie są one jednak sądami w rozumieniu art. 175 ust. 1 Konst. RP, nie sprawują wymiaru sprawiedliwości w przyjętym tam rozumieniu. Trybunały w RP:
a) konstytucyjny- ma za zadanie badać zgodność ustaw z konstytucją. Jako, że Konstytucja jest najwyższym w hierarchii aktem prawnym w RP, inne akty muszą się jej podporządkować.
b) stanu- ma za zadanie egzekwować odpowiedzialność od osób piastujących najwyższe stanowiska władzy publicznej za czyny niestanowiące przestępstw, a sprowadzające się jedynie do naruszenia Konstytucji lub naruszenia ustaw w związku z wykonywaniem przez nie ustawowo powierzonych im funkcji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz