Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 142

Ustawodawstwo zwykłe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Ustawodawstwo zwykłe - kodeks pracy Prawo pracy to prawo wielu ustaw (najważniejszy jest kodeks pracy, choć coraz bardziej to znaczenie maleje) Konkurs na glosę - strona katedra Kodyfikacja prawa pracy Kodyfikacja jest zwykle zwieńczeniem rozwoju danej dziedziny prawa, najczęściej jest to efekt d...

Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystanie W czasie urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia , które uzyskałby gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się biorąc pod uwagę średnią z ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu, a w przy...

Zadaniowy czas pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Zadaniowy czas pracy System zadaniowego czasu pracy może być wprowadzony jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania - chodzi o przypadku, kiedy pracownika trudno jest kontrolować np. gdy pracuje samodzielnie poza zakładem pracy - pracownik firmy ubezpiecz...

Zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika W ciągu ostatnich kilkunastu lat problem ochrony dóbr osobistych pracownika rośnie na znaczeniu: Dążenie do sukcesu ekonomicznego pracodawców powoduje większe zagrożenie dla dóbr osobistych - pracodawcy wywierają coraz większy wpływ na życ...

Zasady prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Zasady prawa pracy Wśród zasad prawa pracy wyróżniamy: Zasady dyrektywalne: Zasady - normy - prawnie wiążące, ich znaczenie w prawie pracy jest ogromne ze względu na to, że znajdują się w aktach prawnych należących do źródeł prawa pracy. Zasady - postulaty - nie wiążą prawnie, są raczej adresowane ...

Złożoność metod regulacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Złożoność metod regulacji: Wiąże się to z rodowodem prawa pracy, które wynikło z dwóch różnych ścieżek rozwoju(cywilnoprawnej i administracyjnej) Do tej pory te dwie metody regulacji mają wpływ na pewien całokształt przepisów. Metoda cywilna: Dwa rodzaje zmiany stosunku pracy: porozumienie zmienia...

Orzeczenie - ustawa 1 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Art. 77 5 .   (61) § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów zw...

Orzeczenie - ustawa 2 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity) Art. 3.  1.  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz...

Orzeczenie - ustawa 3 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity) Art. 11.  1.  Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostaj...

Obsadzanie stanowisk sędziowskich

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Obsadzanie stanowisk sędziowskich Pierwszoplanową rolę w tym zakresie pełni Krajowa Rada Sądownictwa Reguły obsadzania stanowisk sędziowskich zostały określone we wszystkich aktach prawnych regulujących ustrój każdego z rodzajów sądów w Polsce Obsadzanie stanowisk sędziowskich: zgłoszenie do preze...