Orzeczenie - ustawa 1 - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzeczenie - ustawa 1 - wykład - strona 1 Orzeczenie - ustawa 1 - wykład - strona 2 Orzeczenie - ustawa 1 - wykład - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)
Art. 77 5 .   (61) § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. § 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju - walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. § 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. § 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2. § 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2. Uchwała z dnia 19 listopada 2008 r.
Sąd Najwyższy II PZP 11/08 Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § 1 k.p. OSNP 2009/13-14/166, M.P.Pr. 2009/5/251 465385 Dz.U.1998.21.94: art. 77(5)
glosa aprobująca: Rycak M. GSP-Prz.Orz. 2010/1/165
Skład orzekający Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca, uzasadnienie), Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski.

(…)

… obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej niczego istotnego - i dotąd nie dostrzeganego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i w doktrynie - nie rozwiązuje. Równie dobrze można by odpowiedzieć, że miejscem pracy kierowcy samochodowego jest samochód podczas jazdy; wówczas zawsze znajdowałby się on w miejscu pracy i żadnej podróży służbowej…
… jak przedmiotowa i dochodach z niej - nie opodatkować częściowo i "oskładkować" diet za podróże służbowe. W licznym i ustabilizowanym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych ukształtowało się stanowisko, że pojęcie podróży służbowej obejmuje regularne przemieszczanie osoby wykonującej pracę po określonym obszarze, gdy to przemieszczanie wynika z istoty wykonywania…
… 2 k.p. w zakresie określeń "stałe miejsce pracy" i "miejsce wykonywania pracy". Referując różnorodne wypowiedzi judykatury dotyczące miejsca pracy kierowców transportu samochodowego, w tym orzeczenie z dnia 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04 (OSNP 2006 nr 5-6, poz. 76) dotyczące atypowej podróży służbowej, orzeczenie z dnia 1 kwietnia 1985 r., I PR 19/85 (OSPiKA 1986 nr 3, poz. 46) oraz orzeczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz