Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 115

Wykładnia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1575

WYKŁADNIA PRAWA - zespół czynności zmierzający do ustalenia zakresu i znaczenia zwrotów występujących w tekście prawnym. Przedmiot wykładni - podmiotem wykładni będzie zawsze język, w którym są formułowane teksty prawne. Czy każdy przepis pod...

Wypowiedzi performatywne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2303

WYPOWIEDZI PERFORMATYWNE - są to takie wypowiedzi, które przez samo ich sformułowanie stają się aktami illokującymi, czyli kształtują rzeczywistość. Wypowiedzi performatywne kwalifikujemy w kategoriach czy zamierzony stan przez wy...

Wypowiedzi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

WYPOWIEDZI: wypowiedzi posiadające wartość logiczną tzw. zdania w sensie logicznym - są to takie wypowiedzi i tylko takie, którym można przyporządkować wartość prawdy bądź fałszu. „prawda” i „fałsz” nazywane są wartościami logicznymi . Zd...

Dyrektywy preferencji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

DYREKTYWY PREFERENCJI - odpowiadają nam na pytanie w jakiej kolejności interpretator powinien stosować dyrektywy oraz w którym momencie wykładnia kończy się. Wyróżniamy 3 stanowiska kolejności stosowania: I stanowisko: tradycyjny model: wykładnia językowa - jeżeli nie budzi ona wątpliwości to proce...

Zasady systemu prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

ZASADY SYSTEMU PRAWA: Zasada - (w piśmiennictwie prawniczym) - zasady są to normy podstawowe bądź dla systemu bądź dla danej gałęzi prawa (np. zasada państwa prawnego). Zasady systemu prawa dzielimy na: ethos nie lex (etos nie prawo) lec nie ethos (prawo nie etos) wnioskowanie indukcyjne (od szczeg...

Argumenty etyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

Argumenty etyczne. Spory etyczne koncentrują się wokół rozstrzygnięcia, czy dany sąd etyczny znajduje należyte uzasadnienie (a więc czy może zostać uznany za racjonalny). Argumenty powinny służyć zarówno zbudowaniu, jak i podważeniu uzasadnienia dyskutowanego sądu etycznego. Rodzaje argumentów: ...

Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych. - mogą prowadzić do wykazania, że dyskutowany sąd etyczny stanowi konsekwencję innych ocen czy norm akceptowanych przez przekonywanego uczestnika dyskursu, bądź też do zanegowania sądu etycznego na podstawie niezgodności z przekonaniami, które ...

Argumenty perswazyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

Argumenty perswazyjne. Argumenty perswazyjne - opierają się bardziej na względach psychologicznych, niż rzeczowych. a) argument z analogii (podobieństwa): - zestawienie ocenianego faktu z jakimś innym faktem, obarczonym wyraźnymi, bezspornymi, a najczęściej także skrajnymi skojarzeniami moralnymi...

Dyrektywy i normy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Dyrektywy i normy. Dyrektywy - wypowiedzi powinnościowe - wyrażenia wskazujące, jak należy się zachować; pełniące pragmatyczną funkcję sugestywną ; Stanowiące „werbalne instrumenty wpływania na zachowania się ludzkie”, Np. rozkazy, polecenia, rady, sugestie, prośby, wskazówki, zalecenia, rekomend...

Immanuel Kant i powszechne prawo wolności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Immanuel Kant i powszechne prawo wolności. Warunkiem istnienia moralności i prawa jest autonomia woli , wewnętrzna wola jednostki, dzięki której może ona dokonywać świadomych wyborów swoich własnych uczynków. O moralnym charakterze czynu pr...